LHBTQ+

Hvert enkelt menneske har et grunnleggende behov for å bli akseptert for den man er, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet.

Kjønnsidentitet og seksuell orientering er en stor del av identiteten vår. I en kultur som fortsatt er preget av heteronormativitet og tradisjonelle kjønnsstereotypier, kan det å oppdage egen identitet eksempelvis som tenåring utløse en konflikt med eget selvbilde. Vil foreldre, besteforeldre, lærere og venner akseptere deg som den du er? Hvor mange krevende og kanskje vonde samtaler har du foran deg? Risikerer du mobbing eller utfrysing?

Heldigvis har vi beveget oss langt på noen få tiår. De fleste vil i dag møte både selvsagt aksept og kjærlighet fra sine nære, men dessverre er det ikke alltid sånn. Barn og unge som bryter med forventningene til kjønn og seksualitet møter også i Norge mange negative signaler på hvem de er. Det vil for mange oppleves som en stor psykisk belastning. Undersøkelser viser at LGBTIQ-personer i større grad opplever symptomer på psykiske plager enn majoritetsbefolkningen. En tredjedel av bifile kvinner og en av femtedel av bifile menn, samt en av tre transpersoner, har forsøkt å ta sitt eget liv.

For å forebygge psykisk uhelse hos skeive barn og unge må voksne gjøre alt de kan for at alle arenaer i dette landet skal være åpne, inkluderende og trygge. Det må jobbes med inkludering og likeverd. Ikke minst må skolen være seg bevisst utfordringer som kan oppstå for skeive som del av en vanlig skolehverdag. Skoleeier har ansvar for at alle elever kan delta i undervisningen på en likeverdig måte, og at skolens lokaler er tilpasset kjønnskreative barn og unge. Elevers rett til et trygt skolemiljø gjelder eksempelvis også ved bruk av garderober og toalett.

Læreverket og mediene som elevene bruker er, som resten av samfunnet, preget av heteronormativitet og tradisjonelle kjønnsnormer. Læreren er ansvarlig for å både ha et normkritisk blikk på læringsmateriell og kunne problematisere forestillinger om kjønn og orientering som dukker opp i klasserommet.

Kjønnsdelt undervisning skal ikke forekomme. Kjønnsdelt undervisning kan oppleves spesielt vanskelig for elever som bryter med kjønnsnormer.

Masseskytingen i Oslo i juni 2022, hvor to personer ble drept, var trolig en islamistisk terrorhandling i forbindelse med Oslo Pride motivert av fordommer og hat mot skeive. Dette understreker betydningen av kontinuerlig kamp mot religiøst funderte fordommer mot skeive, og systematisk arbeid i relevante etater for å motvirke radikalisering.

Voksne for Barn mener

  • Alle skoler må jobbe for et åpent fellesskap hvor alle er inkludert på likeverdig grunnlag, og lærere må ha kompetanse på LHBT+.
  • Myndighetene må styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen.
  • Regnbueflagget handler om menneskerettigheter og menneskeverd. Alle offentlige bygg, også skoler, bør heise regnbueflagget under Pride.
  • Helsevesenet må tilgjengeliggjøre behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens, og ha et desentralisert tilbud for tilgjengelig helsehjelp.
  • Regjeringen må utarbeide en nasjonal veileder for å heve kompetansen i helse- og omsorgstjenesten, og LHBT+ tematikk må i større grad enn i dag inn i profesjonsutdanningene.
  • Alle kommuner bør ha en lhbt+handlingsplan, og LHBT+kompetansen blant kommuneansatte må heves.
  • Regjeringen må trappe opp arbeidet mot diskriminering og hatkriminalitet rettet mot både skeive og andre utsatte grupper.
  • Det må gjennomføres en utredning av levekårene til skeive med innvandrerbakgrunn og skeive barn og unge.