Opp som en bjørn – og ned som en skinnfell?

Psykisk helse er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Regjeringen vil gi et særlig løft for barn og unges psykiske helse gjennom en egen opptrappingsplan.

Tekst: Signe Horn, Kronikken er opprinnelig publisert i Dagens Medisin, juni 2019

I 2015 ba organisasjonen Voksne for Barn Stortinget om en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Vi ønsket tverrfaglige og lett tilgjengelige tjenester, god samordning mellom forvaltningsnivåer, brukermedvirkning samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Vi hadde derfor store forventninger til den nye femårige opptrappingsplanen 2019–2024 (Prop 121 S 2018-2019).

Disse forventningene er dessverre langt fra innfridd.

En katalog

Opptrappingsplanen er stort sett en katalog over tiltak fra åtte departementer. En del gode tiltak er allerede planlagt eller igangsatt. Mange tiltak er generelle for flere målgrupper, og de er lansert i andre dokumenter. Vi gir regjeringen honnør for en tverrsektoriell plan, og det er nyttig at annonserte tiltak for barn og unges psykiske helse er samlet i ett dokument.

Det er bred tverrpolitisk enighet om at Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder, og flere folkehelsemeldinger har foreslått strategier for å nå målet.

Psykiske lidelser og sykdommer er forbundet med økt risiko for fysiske sykdommer og tidlig død. Vi har ingen landsdekkende undersøkelser som viser forekomsten av psykiske lidelser/sykdommer i befolkningen.

Etterlysning

Stadig flere norske barn og unge rapporterer om psykiske helseutfordringer. Cirka syv prosent av alle barn i førskole- og skolealder har symptomer på psykiske problemer. Hvert år blir om lag fem prosent av barn i alderen 0–17 år behandlet i spesialisthelsetjenesten (BUP).

Nå etterlyser vi en landsdekkende undersøkelse som viser forekomsten av psykiske lidelser/sykdommer hos barn og unge. Undersøkelsen må legges til grunn for et konkret tallfestet «fem til ti års»-mål for reduksjon av forekomsten av psykiske helseutfordringer for barn og unge. Forslag til måloppnåelse må dokumentere hvilke faglige prioriteringer, effektive strategier og kunnskapsbaserte tiltak som kreves.

En følgeevaluering bør dokumentere effekten. Målet må være at tiltakene vil bidra til Norge fortsatt ligger høyt på verdensrankingen for levealder.

Strategi for pårørende

-Regjeringen vil legge frem en pårørendestrategi, som også skal omfatte barn og unge som pårørende. Den skal følges opp med en handlingsplan. Voksne for Barn legger til grunn at pårørendestrategien bygger på Grunnlovens artikkel 104 og på FNs barnekonvensjon hvor «barnets beste» skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn.

Handlingsplanen må konkretisere hvordan de senere års samfunnsutvikling, hvor barn i økende grad har fått rett til medvirkning og medbestemmelse, også skal omfatte barn som pårørende.

Tverrfaglighet

Samarbeid på tvers av etats- og profesjonsgrenser er utfordrende til tross for samarbeidsplikter i lovverk og for mange gode tiltak for å støtte et slikt samarbeid. Forskning og erfaring viser at det ikke finnes enkle løsninger når det gjelder tjenester til utsatte barn og unge på grunn av manglende overordnet koordineringsansvar. Gjennom ti år har en rekke offentlige utvalg – og Stortinget – etterlyst hvordan tjenestene kan koordineres bedre.

Det er positivt at regjeringen i opptrappingsplanen nå lanserer at dette endelig skal utredes.

Et skikkelig løft

Opptrappingsplanen henviser til bevilgninger i de kommende årlige statsbudsjettene. Vi etterlyser en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse med øremerkede midler. Gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har regjeringen forpliktet seg til økte bevilgninger til rusfeltet med 2,4 milliarder kroner til konkrete prioriterte tiltak i løpet av planperioden. En tilsvarende forpliktelse mangler dessverre helt i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.

Vi ser frem til at Stortinget gir barn og unges psykiske helse et virkelig løft når opptrappingsplanen som er et av regjeringens viktigste satsingsområder, skal behandles i løpet av høsten.

Les svaret fra helseminister Bent Høie (H) her.