Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Nå er turen kommet til psykisk helse og livsmestring i skolen. Tidligere har vi vurdert partienes politikk på barnefattigdom.

I våre vurderinger har vi utelukkende tatt utgangspunkt i partienes programmer.

– Partiprogrammene viser oversikten over hva de ulike partiene vil prioritere de neste fire årene. I denne undersøkelsen har vi sett at alle partiene mener gode ting om psykisk helse, og at målene i hovedsak er de samme, sier generalsekretær Signe Horn.

Hun trekker frem at partiene skiller seg mest i hvor konkrete de klarer å være, og i hvilken grad partiene evner å gå lengre i sine mål enn at de bare skal «styrke psykisk helse».

Innenfor psykisk helse og livsmestring vurderes partiene bl.a. etter disse kriteriene:

  • Har partiet tiltak for å øke kunnskap om egen psykisk helse i skolen? 
  • Har partiet tiltak for å øke helsesykepleierdekning? 
  • Har partiet stadfestet andre hjelpetjenester inn i skolen? 
  • Lover partiet mer penger til psykisk helse? 
  • Livsmestringsfag – Planer for veien videre?

Politikk som omhandler mobbing vil være en del av vår neste vurdering av partiprogrammene, som vil være partienes politikk om utenforskap.

Kristelig Folkeparti

Psykisk helse i skolen:

Kristelig Folkeparti vil forsterke skolehelsetjenesten, særlig innen psykisk helse, og gi skolehelsetjenesten henvisningsrett til BUP. KrF mener skolen må ha rom for å ansette også andre relevante yrkesgrupper for å ivareta skole- og læringsmiljø.

Partiet vil opprette nasjonalt kompetansesenter for helsestasjon og skolehelsetjeneste som kan utvikle, samle og dele forskningsbasert kunnskap og effektive verktøy og tilnærminger slik at tjenesten ikke bare styrkes ressursmessig, men også av hensyn til kvalitet og effektivitet.

KrF vil at elever i VGS skal ha krav om samtale med skolepsykolog eller helsesykepleier innen 48 timer etter at elev har tatt kontakt.

Livsmestring i skolen:

Kristelig Folkeparti vil oppdatere seksualitetsundervisningen, med mer fokus på etikk, grensesetting og relasjoner, og styrke annen undervisning som setter elevene i stand til å mestre livet, ta vare på helsen og sette grenser for seg selv og andre.

Med KrF sitt fokus på seksualitetsundervisning er det problematisk med konflikt mellom deres kamp for den biologiske kjønnsforståelsen, samtidig som de maner til at alle skal bli møtt med respekt for sin identitet. Programformuleringene vanskeliggjør unge menneskers kamp for å få aksept for hvem de er.

Generelt psykisk helse:

Kristelig Folkeparti har et omfattende program innenfor psykisk helse. Partiet lover å øke bevilgningene til psykisk helse, samt å sørge for at opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse blir fulgt opp økonomisk.

KrF vil øke antall stillinger innen barne- og ungdomspsykiatrien i spesialisthelsetjenesten og arbeide for at det ikke skal være mer enn 3 ukers ventetid for personer under 23 år.

Oppsummert:

Kristelig Folkeparti viser god oversikt og forståelse for psykisk helse-feltet. De er forpliktende og konkrete i sine forslag, og setter klare rammer for sitt arbeid. De kunne gjerne vært mer konkrete på livsmestring i skolen. De er testens vinner, og ville fått toppkarakter, om det ikke hadde vært for vaklende syn på kjønnsforståelse og kjønnsidentitet.

Terningkast 5

Du kan lese mer om KrF sin politikk her: https://krf.no/politikk/politisk-program/

Arbeiderpartiet

Psykisk helse i skolen:

Arbeiderpartiet vil innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og gi helsesykepleiere i hele landet henvisningsrett til BUP. De vil styrke laget rundt elevene med ressurser og fagfolk for å bedre kunne løse sosiale utfordringer og sikre mer tid til læring og elevoppfølging.

Ap vil forsterke den tidlige tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen, slik at unge tidlig får hjelp med sine utfordringer, på rett nivå, samt investere i digital ungdomshelse som når ungdom på alle plattformer og er bemannet av helsepersonell, og som ivaretar personvern på en trygg måte

Livsmestring i skolen:

Arbeiderpartiet ønsker at folkehelse settes på dagsorden i skolen, og at vi sikrer at barn får kunnskap om fysisk og psykisk helse i skolen.

Generelt psykisk helse:

Arbeiderpartiet vil styrke og prioritere psykisk helsehjelp med både akuttilbud og lavterskeltjenester, sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner. De vil også lage en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helse og få ned behandlingskøene, slik at alle som har behov for akutt hjelp, får det.

Oppsummert:

Arbeiderpartiet leverer et helhetlig og godt program innenfor psykisk helse. Leverer konkrete tiltak for hele feltet. Kunne vært tydeligere og mer konkrete angående livsmestring i skolen. Arbeiderpartiet gir seg selv en vanskelig oppgave ved å skulle endre kapittel 9A i opplæringsloven. Voksne for Barn er bekymret for at endringer ikke vil være til gunst for elevene.

Terningkast 5

Du kan lese mer om Arbeiderpartiets politikk her: https://program.arbeiderpartiet.no/

Høyre

Psykisk helse i skolen:

Høyre vil bidra til å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å bygge lag rundt eleven og frigjøre tid for lærerne til å prioritere sine kjerneoppgaver, men deres arbeid med psykisk helse i skolen stopper på mange måter der. Det er forsvinnende lite å finne om skolehelsetjenesten i Høyres partiprogram.

Livsmestring i skolen:

Høyre vil fortsette å sikre lett tilgjengelig hjelp for de som opplever psykiske helseproblemer, og jobbe for at spesielt flere unge skal lære å håndtere utfordringer i hverdagen bedre, gjennom blant annet livsmestring i skolen.

Generelt psykisk helse:

Høyre kompenserer mye for manglende fokus på psykisk helse i skolen, ved å ha et godt fundament for psykisk helse generelt. Politikken er kunnskaps- og kompetansesøkende, og blant de mer forpliktende på flere områder. Barn og unge skal gis høykvalitetsutredning raskt, rett til vurdering og møte med fagperson innen tre uker ved henvisning og alle barn og unge som ikke har fått bedret sin tilstand i løpet av ett år i kommunalt psykisk helsevern får en ny vurdering av behandlingstilbudet. Høyre har også flere punkter for å bedre det digitale helsetilbudet innenfor psykisk helse.

Oppsummert:

Høyre har mye god politikk innenfor psykisk helse generelt, men vi hadde ønsket oss en større ambisjon rundt psykisk helse i skolen og en styrking av skolehelsetjenesten spesielt. Nevner livsmestring i skolen,

Terningkast 5

Du kan lese mer om Høyre sin politikk her: https://hoyre.no/politikk/partiprogram/

Rødt

Psykisk helse i skolen:

Rødt vil styrke psykologisk lavterskeltilbud til barn, ungdom og studenter gjennom skole- og studenthelsetjenester, og ønsker at skolene tar i bruk flere yrkesgrupper, som miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeider og helsepersonell, for å gi elevene et godt tilbud.

Partiet vil styrke skolehelsetjenesten slik at nasjonale normer oppfylles, og helsesykepleier skal være tilgjengelig hver dag. Helsesykepleier skal gis henvisningsrett til barne- og ungdomspsykiatrien.

Rødt ønsker at BUP skal bli mer forebyggende.

Livsmestring i skolen:

Rødt omtaler ikke livsmestring eller noe som kan tolkes opp mot det nye tverrfaglige temaet i skolen.

Generelt psykisk helse:

Rødt skriver i sitt program at de vil sørge for at alle helsetjenester for psykisk syke må bli tilført de personalressursene som er nødvendig for å kunne tilby alle som trenger det rask faglig hjelp. De vil bygge ut og stabilisere det kommunale tilbudet innen psykisk helse og psykiatri for å gi forutsigbarhet for brukere, pårørende og ansatte, samt ha lett tilgjengelig tilbud ved psykiske kriser, som f.eks «Rask psykisk helsehjelp».

Oppsummert:

Rødt leverer også i denne testen et godt partiprogram som peker ut en retning og løser konkrete problemstillinger. Mangler politikk på livsmestring i skolen.

Terningkast 5

Du kan lese mer om Rødt sin politikk her: https://roedt.no/arbeidsprogram

Venstre

Psykisk helse i skolen:

Venstre leverer konkret økning i antall helsesykepleiere. De lover minst 500 flere over den neste fireårsperioden, samtidig som de vil åpne for flere yrkesgrupper inn i skolen.

Livsmestring i skolen:

Venstre å etablere programmet Youth Aware of Mental Health i Norge, først som en prøveordning og på sikt som tilbud til alle elever på ungdomstrinnet. Fagområdet livsmestring ikke omtalt ellers i programmet.

Generelt psykisk helse:

Venstre ønsker at en større andel av helsebudsjettene brukes på psykisk helsetilbud, og vil likestille psykisk og fysisk helse. Vil bygge ut forebyggende og behandlende tilbud til ungdom og studenter, og øke legevakttjenestenes kompetanse innen psykiatri.

Oppsummert:

Venstre fortjener skryt for å tallfeste konkret økning for helsesykepleiere. Vi hadde ønsket oss mer på livsmestring i skolen, og at man ikke bandt seg til et livsmestringsprogram som kun omfatter ungdomsskolen. Politikken deres om psykisk helse for øvrig er god, men tidvis lite konkret.

Du kan lese mer om Venstre sin politikk her: https://www.venstre.no/politikk/politikk-fra-til/

Miljøpartiet de Grønne

Psykisk helse i skolen:
Miljøpartiet de Grønne vil styrke og prioritere skolehelsetjenesten og øke tjenestens kompetanse på psykisk helse. Partiet vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på helsedirektoratets anbefalinger.

MdG vil også etablere systemer for bedre samhandling mellom skolehelsetjeneste, barnevern, psykisk helsevern og fastlegene.

Livsmestring i skolen:

Miljøpartiet de Grønne omtaler ikke livsmestring eller noe som kan tolkes opp mot det nye tverrfaglige temaet i skolen.

Generelt psykisk helse:

Miljøpartiet de Grønne sin politikk generelt innenfor psykisk helse er helhetlig og omfattende. De vil dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske lidelser på alle nivåer i helsevesenet, blant annet ved å utdanne og ansette flere fagfolk og styrke fastlegeordningen. Prioritere tiltak som reduserer ventetidene for all behandling for psykiske lidelser, styrke det kommunale lavterskeltilbudet for psykisk helsehjelp og sikre mulighetene for tidlig intervensjon og sørge for en smidigere overgang mellom barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.

De vil også sikre etterfølgelse av ”Den gylne regel”, som sier at helseforetakene skal gi psykiatri og rus høyere prosentvis vekst enn somatikken.

MdG ønsker også å utvikle flere digitale behandlingstilbud.

Oppsummert:
Miljøpartiet de Grønne er gjennomgående gode på politikken de har innenfor psykisk helse, men de mangler aspektet rundt livsmestring i skolen. Litt for ofte mangel på konkrete tiltak, blir mye «styrke».

Du kan lese mer om MdGs politikk her: https://www.mdg.no/partiprogram_og_dybdeinformasjon

Sosialistisk Venstreparti

Psykisk helse i skolen:

Sosialistisk Venstreparti ønsker å bedre skolehelsetjenesten. De vil ha flere ansatte og et sterkere lag rundt eleven ved å styrke samarbeidet mellom skole og SFO, mellom faginstanser, tydeliggjøre lærernormen og få flere yrkesgrupper inn i skolen. SV vil styrke de lokale tilbudene, med vekt på utbygging av lavterskeltilbud, psykiatrisk legevakt og skolehelsetjeneste. Kommunal opptrappingsplan for psykisk helse må videreføres og øremerkes. De vil styrke rådgivningstjenesten og sikre flere miljøterapeuter, skolehelsesjukepleiere og skolepsykologer. I tillegg mener de at PP-tjenesten må styrkes.

Livsmestring i skolen:

Sosialistisk Venstreparti omtaler ikke livsmestring eller noe som kan tolkes opp mot det nye tverrfaglige temaet i skolen.

Generelt psykisk helse:

SV vil styrke helsestasjonen og andre lavterskeltiltak som sikrer rask hjelp når man trenger det, og vil at retten til psykisk helsehjelp skal bli like selvsagt som retten til somatisk helsehjelp. De vil også gjøre det enklere å få psykisk helsehjelp uten henvisning og bygge ut brukerstyrte tilbud, som brukerstyrte senger i spesialisthelsetjenesten og lavterskeltilbud i kommunene.

De vil øke antall psykiatriske døgnplasser nasjonalt, styrke de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) og vurdere en overføring til fylkene.

Oppsummert:
Sosialistisk Venstreparti har mange positive punkter i sitt program. Mangler punkter om livsmestring og læring om egen helse i skolen. Kunne med hell vært mer konkrete på hvordan de skal oppnå mål, blir litt for mange punkter om å «styrke» noe.

Du kan lese mer om SV sin politikk her: https://www.sv.no/politikken/arbeidsprogram/

Senterpartiet

Psykisk helse i skolen:
Senterpartiet vil styrke skolehelsetjenesten og sikre at alle skoler har tilgang til helsesykepleier og sikre samarbeidet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og skolehelsetjenesten og la helsesykepleier få direkte henvisningsrett til BUP.

Livsmestring i skolen:

Senterpartiet omtaler ikke livsmestring eller noe som kan tolkes opp mot det nye tverrfaglige temaet i skolen.

Generelt psykisk helse:

Senterpartiet vil styrke tilbudet om psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og korte ned ventetider, gjennom satsing på desentraliserte polikliniske tilbud.

 De tar også til ordet for å rammefinansiere psykisk helsevern og avslutte bruken av innsatsstyrt finansiering, og trappe opp investeringer til psykisk helse slik at økningen på dette feltet blir større enn økningen innen somatikken.

Senterpartiet vil styrke kommunale helsetjenester som psykisk helse gjennom en opptrappingsplan. Satsingen skal omfatte helsestasjoner, skolehelsetjenesten og andre kommunale tiltak for bedre psykisk helse.

Oppsummert:
Senterpartiets politikk er god, men mangelfull på enkelte områder. Sliter også med «styrke» og «sikre», fremfor konkrete planer. Veldig nær et terningkast fire, men må bli flinkere på å snakke om hvordan de skal oppnå sine mål.

Du kan lese mer om Senterpartiets politikk her: https://www.senterpartiet.no/stortingsvalg-2021

Fremskrittspartiet

Psykisk helse i skolen:

Fremskrittspartiet har gode ord om arbeidet for å sikre barn og unge god psykisk helse, men mangler konkretisering på hvordan de skal få det til. De vil «sikre», «utvikle», og «styrke forebyggingsarbeidet og innholdet» i skolehelsetjenesten, men forklarer ikke hvordan de ser for seg at dette skal gjøres.

De mangler innhold i partiprogrammet som peker mot en økning i helsesykepleierdekning, andre hjelpetjenester inn i skoleverket eller mer penger til psykisk helse for barn og unge.

Livsmestring i skolen:

Fremskrittspartiet omtaler ikke livsmestring eller noe som kan tolkes opp mot det nye tverrfaglige temaet i skolen.

Generelt psykisk helse:

Fremskrittspartiet vil «sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet», «sikre psykologtjenesten i kommunene» og «styrke arbeidet for å forhindre selvmord».

Innenfor psykiatrien vil de styrke tilbudet om psykiatriambulanser, styrke tidlig innsats, styrke ettervernet og bruke frivillig sektor for å styrke tilsynet etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten.

De ønsker en gjennomgang av finansieringsordningen for barne- og ungdomspsykiatrien.

Oppsummert

Fremskrittspartiet har flere gode ambisjoner innenfor området psykisk helse, men partiprogrammet føles lite forpliktende på hvordan man skal oppnå målene og ambisjonene de setter seg. Vi hadde også ønsket oss innhold som pekte ut en retning for hvordan man bedre skal forankre ny læreplan i skoleverket, og følge opp livsmestring som tverrfaglig tema i skolen.

Du kan lese mer om Fremskrittspartiets politikk her: https://www.frp.no/files/Partiprogram/2021-2025/Partprogram-2021-2025-web.pdf