Seksuelle overgrep

Over 20 prosent av kvinner og nesten åtte prosent av menn oppgir at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep før de fylte 18 år.

Samtidig tar det i gjennomsnitt 17,5 år fra en som har blitt utsatt for seksuelle overgrep forteller det til noen. Det antas at mørketallene spesielt for gutter er store. For gutter / menn tar det trolig også enda mer tid før de forteller om det. Det betyr at erfaringene med seksuelle overgrep er noe mange bærer med seg gjennom mye av livet, uten å få hjelp til å behandle de psykiske skadene de har blitt påført. Det er behov for å jobbe med å skape større åpenhet om temaet, med å redusere stigma, og med å sikre tilgjengelig hjelp.

Seksuelle overgrep mot barn og unge kan bestå i seksuell omgang, seksuelle handlinger eller annen seksuell krenkende atferd (eksempelvis blotting). De kan også bestå i overgrep via internett, som pornografi som omfatter misbruk av barn. Det er behov for mer forskning på seksuelle overgrep på noen av de arenaene hvor barn og unge tilbringer mye av sin tid, spesielt idretten.

I en undersøkelse foretatt av NKVTS så forskerne spesielt på ungdomsgruppen.[2] 13,3% av jentene og 3,7% av guttene oppga å ha opplevd seksuelle overgrep: seksuell kontakt før 13 år, voldtekt, rusrelaterte overgrep, beføling ved bruk av makt eller trusler, press til seksuelle handlinger og/eller andre seksuelle krenkelser og overgrep. 3,4% oppga å ha opplevd voldtekt. Tre fjerdedeler av de seksuelle overgrepene var utført av personer som var kjent for den utsatte. Ungdomsskolealder framsto som en sårbar periode for overgrep. Det var også en klar opphopning av psykiske helseproblemer hos ungdom som var utsatt for vold og seksuelle overgrep sammenlignet med ungdom som ikke var utsatt.

For å gjøre det lettere å melde fra for den som er utsatt, er det avgjørende at voksne har informasjon om hva de skal gjøre og hvordan de skal ta imot utsatte barn og unge. Dette gjelder både som foreldre, på skolen, i barnehagen og knyttet til fritidsaktiviteter.

Det er spesielt behov for å øke kompetansen hos ansatte i barnehagen, skolen og idretten for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Rammeplanene for de pedagogiske utdanningene ble endret fra 1. august 2016, så lærere og førskolelærere skal ha styrket kunnskap om å se tidlige tegn, vite hvilke tiltak som kan iverksettes og hvordan de bør samarbeide med andre faggrupper. Selv om lovverk og rammeverk har blitt endret, vet vi at mangel på kompetanse og hjelpemidler som er enkle å ta i bruk i klassene, ofte er til hinder for at barn får den hjelpen de trenger.

Voksne for Barn mener

  • Barns krav på medvirkning må stå i sentrum. Det må gjennomføres et kompetanseløft for samtaler med barn om vold og overgrep, og tjenestene må ha gode rutiner for slike samtaler.
  • Det er behov for økt kompetanse i barnehage og skole på seksuelle overgrep mot barn, og tydelige retningslinjer om hvordan de skal jobbe med forebygging.
  • Det må etableres en fast undersøkelsesordning for gjennomgang av alvorlige saker der barn dør eller har blitt utsatt for alvorlig vold eller seksuelle overgrep.
  • Det er behov for mer forskning på seksuelle overgrep mot barn og unge innen idretten, med fokus på hvordan slike overgrep kan motvirkes.