Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen gir med den ene hånden, og tar fra sårbare barn med den andre. Forslaget til statsbudsjett for 2021 mangler en helhetlig plan for barn som vokser opp i lavinntekt.

(FOTO: Colourbox)

Inkludering av barn som vokser opp i lavinntektsfamilier

Barnetrygden får et løft også til neste år med 300 kr i måneden. Dette er positivt, men at økningen kun er for barn opp til seks år holder ikke. Voksne for Barn mener barnetrygden må være universell og gjelde opp til 18 år. Selv om omfanget av familier i lavinntekt er størst blant småbarnsfamiliene ser vi at for de mest sårbare barna vedvarer dette gjerne barndommen ut. Ungdom er i en spesielt sårbar situasjon for å havne utenfor, og foreldrenes økonomiske situasjon bør ikke være en bidragsyter til dette. At økningen i barnehageprisen spiser opp 1/3 av økningen i barnetrygden for småbarnsfamiliene er også uheldig.

Fritidskortet trappes opp med 120 millioner. Ordningen med støtte til fritidsaktiviteter er i utgangspunktet en god ordning, men vår erfaring er at de mest utsatte barna sliter med langt mer enn bare å betale kontingent. Mange forteller at de allikevel har måttet slutte fordi foreldrene ikke har råd til utstyr, kjøring og henting eller til kollektivtransport. Siden fritidskortet omfatter barn fra 6 – 18 år får ikke disse familiene noen økning i barnetrygden.

Regjeringen foreslår også en økning av engangsstønaden, et engangsbeløp til foreldre som står utenfor arbeid. Dette er en god start, men det burde vært en plan for videre opptrapping.

Konklusjon:

Regjeringen trekker frem barnefattigdom som en av deres viktigste saker, og satsingen på barnetrygden er virkelig et steg i riktig retning. Allikevel er det ikke noe helhetlig satsing som gjør en faktisk forskjell i hverdagen til barna det gjelder. Dette statsbudsjettet har mange forslag til tiltak for å få foreldre i jobb, og det er avgjørende i arbeidet mot barnefattigdom, men det er langsiktig arbeid og gjør lite for barns situasjon her og nå. Økningen i avgifter rammer lavtlønnede og mennesker utenfor arbeidslivet på samme måte som alle andre, mens skatteletten blir minimal.

Voksne for Barn jobber for:  

  • En universell, indeksregulert barnetrygd for alle barn
  • Et fritidskort som også dekker reiseutgifter og utstyr
  • Et forbud mot å regne med barnetrygden i inntektsberegningen ved sosialstønad
  • En satsing på bedre boforhold for barnefamilier som bor i kommunale boliger
  • Avvikling av kontantstøtten

Saken oppdateres

Se vårt notat til Stortingets familie- og kulturkomite om forslag til
statsbudsjett 2021

Relatert

Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

20 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. Å styrke økonomien til bykommuner og støtten til barnefamiliene er en viktig del i kampen mot barnefattigdom.

Les om Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Levekårsutfordringer går i arv. Hele 1 av 3 av ungdommene vi har snakket med som står utenfor jobb eller studier har vokst opp i en lavinntektsfamilie.

Les om Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Skolen må få mulighet til å ivareta sårbare barn

Skolen er avgjørende for å forhindre utenforskap blant barn og unge. For å kunne ivareta sårbare barn på en god måte trengs det mer kunnskap blant de ansatte.

Les om Skolen må få mulighet til å ivareta sårbare barn

Hjelpeapparatet tar ikke utgangspunkt i barnets behov

Svært få av ungdommene som står utenfor har fått den hjelpen de har behov for. For å kunne hjelpe unge tilbake kreves det samarbeid på tvers av tjenester, hjelpen må komme tidlig og ta utgangspunkt i hva som er barnets beste.

Les om Hjelpeapparatet tar ikke utgangspunkt i barnets behov

Vi må snakke mer om utenforskap

Vi har mye kunnskap om risikofaktorene for at et barn skal falle utenfor, men vi klarer sjelden å forhindre at det skjer.

Les om Vi må snakke mer om utenforskap

Utenforskap hos barn og unge

Gjennom dybdeintervjuer, supplert av en kvantitativ undersøkelse har Voksne for Barn fått et unikt innblikk i hvordan unge som står i utenforskap har det.

Les om Utenforskap hos barn og unge