Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen gir med den ene hånden, og tar fra sårbare barn med den andre. Forslaget til statsbudsjett for 2021 mangler en helhetlig plan for barn som vokser opp i lavinntekt.

(FOTO: Colourbox)

Inkludering av barn som vokser opp i lavinntektsfamilier

Barnetrygden får et løft også til neste år med 300 kr i måneden. Dette er positivt, men at økningen kun er for barn opp til seks år holder ikke. Voksne for Barn mener barnetrygden må være universell og gjelde opp til 18 år. Selv om omfanget av familier i lavinntekt er størst blant småbarnsfamiliene ser vi at for de mest sårbare barna vedvarer dette gjerne barndommen ut. Ungdom er i en spesielt sårbar situasjon for å havne utenfor, og foreldrenes økonomiske situasjon bør ikke være en bidragsyter til dette. At økningen i barnehageprisen spiser opp 1/3 av økningen i barnetrygden for småbarnsfamiliene er også uheldig.

Fritidskortet trappes opp med 120 millioner. Ordningen med støtte til fritidsaktiviteter er i utgangspunktet en god ordning, men vår erfaring er at de mest utsatte barna sliter med langt mer enn bare å betale kontingent. Mange forteller at de allikevel har måttet slutte fordi foreldrene ikke har råd til utstyr, kjøring og henting eller til kollektivtransport. Siden fritidskortet omfatter barn fra 6 – 18 år får ikke disse familiene noen økning i barnetrygden.

Regjeringen foreslår også en økning av engangsstønaden, et engangsbeløp til foreldre som står utenfor arbeid. Dette er en god start, men det burde vært en plan for videre opptrapping.

Konklusjon:

Regjeringen trekker frem barnefattigdom som en av deres viktigste saker, og satsingen på barnetrygden er virkelig et steg i riktig retning. Allikevel er det ikke noe helhetlig satsing som gjør en faktisk forskjell i hverdagen til barna det gjelder. Dette statsbudsjettet har mange forslag til tiltak for å få foreldre i jobb, og det er avgjørende i arbeidet mot barnefattigdom, men det er langsiktig arbeid og gjør lite for barns situasjon her og nå. Økningen i avgifter rammer lavtlønnede og mennesker utenfor arbeidslivet på samme måte som alle andre, mens skatteletten blir minimal.

Voksne for Barn jobber for:  

  • En universell, indeksregulert barnetrygd for alle barn
  • Et fritidskort som også dekker reiseutgifter og utstyr
  • Et forbud mot å regne med barnetrygden i inntektsberegningen ved sosialstønad
  • En satsing på bedre boforhold for barnefamilier som bor i kommunale boliger
  • Avvikling av kontantstøtten

Saken oppdateres

Se vårt notat til Stortingets familie- og kulturkomite om forslag til
statsbudsjett 2021