Styrking av levekårsutsatte områder

De siste årene har vi sett en utvikling der de største levekårsutfordringene har hopet seg opp i enkelte byområder, og at andelen barnefamilier med lavinntekt er større her enn i resten av landet.

Likeverdige tjenester betyr ikke like tjenester, men at tjenestene skal være tilpasset den enkeltes behov. De siste årene har vi sett en utvikling der de største levekårsutfordringene har hopet seg opp i enkelte byområder, og at andelen barnefamilier med lavinntekt er større her enn i resten av landet. I enkelte områder er det store sosiale utfordringer som særlig berører barn og unge. Andelen av unge som sliter med psykiske utfordringer her er høy, og mange verken trives eller fungerer godt på skolen.

Når mange barn og unge sliter, kreves det ekstra innsats av skolene. Samtidig er skole- og læringsmiljøet krevende ved noen skoler. By- og levekårsutvalgets undersøkelser i forbindelse med NOU 2020:16 dokumenterer at skoletilbudet i utsatte områder har lavere kvalitet enn andre steder. Det kan ha en negativ effekt på barns livskvalitet og læring. Analyser bestilt av utvalget tyder på at en større andel av ressursene ved skolene går til andre formål enn ordinær undervisning sammenliknet med andre områder i byene, sammensetningen av voksenpersonellet er annerledes og andelen lærere med godkjent lærerutdanning er lavere.

Det burde vært motsatt. Skolene i levekårsutsatte områder burde være blant de beste vi har, for å gi barna det løftet de trenger. I stedet trenger vi et løft for skolene i levekårsutsatte områder så barna skal få et tilbud som er likeverdig med hva andre får.

Voksne for Barn mener

  • For å gi alle barn et likeverdig tilbud må skolene i levekårsutsatte områder styrkes.
  • Overføringene til kommuner med særlige levekårsutfordringer må økes. Midlene må øremerkes styrking av skoler, barnehager og andre tjenester for barn og unge i levekårsutsatte områder.
  • Det må etableres en ordning med egne miljøarbeidere på skoler, spesielt i levekårsusatte områder, som følger opp de praktiske utfordringene til barn fra familier som sliter.