Vi må snakke mer om utenforskap

Vi har mye kunnskap om risikofaktorene for at et barn skal falle utenfor, men vi klarer sjelden å forhindre at det skjer.

Regjeringen må gjøre det eneste rette nå

Tekst: Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn

Det å være en del av fellesskapet er avgjørende for barn og unge. Å stå utenfor har store konsekvenser her og nå, men vil også påvirke barn for resten av livet. Norge er det landet i Norden med størst frafall i skolen, antall barn som vokser opp i fattigdom er tredoblet de siste 20 årene, stadig flere barn og unge oppgir at de har psykiske helseplager, og selv om vi har hatt søkelys på mobbing i mange år nå, så går ikke tallene ned. Vi har mye kunnskap om risikofaktorene for at et barn skal falle utenfor, men vi klarer sjelden å forhindre at det skjer.

Selv om vi har kunnskap om risikofaktorene for å havne utenfor, har vi visst lite om hvordan de som står utenfor faktisk selv opplever det. Da vet vi heller ikke hvordan vi skal hjelpe dem.

Barns rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem er et viktig prinsipp for Voksne for Barn. Derfor har vi snakket med dem det gjelder. Gjennom dybdeintervjuer, supplert av en kvantitativ undersøkelse, har Voksne for Barn fått et unikt innblikk i hvordan unge som står i utenforskap har det. Det tegner seg et komplekst utfordringsbilde preget av en vanskelig oppvekst, psykisk uhelse, skam, ensomhet og unge som i stor grad tar på seg ansvar og skyld for en situasjon de ikke rår over. De er alle enige om en ting; vi må snakke mer om utenforskap!

Undersøkelsen har vist oss at det mangler kunnskap blant voksne, og at svært få av ungdommene har fått den hjelpen de har behov for. Voksne for Barn er bekymret for at vi ikke har et hjelpeapparat som er rigget for å gi barn og unge den hjelpen de trenger, når de trenger det. Med denne rapporten ønsker Voksne for Barn å bidra til endring. Skal vi kunne hjelpe unge som står i et utenforskap, eller forhindre at flere havner der, er vi avhengige av et hjelpetilbud på barnas premisser.

Ethvert utenforskap i denne undersøkelsen kunne vært unngått. Vi håper at denne rapporten kan bidra til et engasjement rundt utenforskap hos barn og unge, hvordan vi jobber for å hjelpe dem, og hvordan vi kan forhindre at utenforskap skjer.