Voksne for Barn sitt skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022

Skriftlig innspill levert til finanskomiteen 19.05.2022

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som har som formål å fremme god psykisk helse og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. Et av våre mål er å bidra til å hindre utenforskap og utjevne sosiale ulikheter både i barndommen og i et livsløp. Våre skriftlige innspill er basert på erfaringer og kunnskap fra organisasjonens arbeid om hva som vil være til barns beste.

Oppsummert ber Voksne for Barn følgende:

  • Økt bevilgning til psykisk helsetjeneste på 500 millioner i 2022, som bør følges opp videre gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse og i statsbudsjettet for 2023.
  • Merknad om en offentlig utredning av rettigheter for barn og unge som pårørende og foreslå en bevilgning på 5 mill. kroner for 2022 som ivaretar dette formålet.
  • Merknad om at «livsmestringsprogrammene i skolen er et viktig bidrag i arbeidet for å sikre alle barn og unge en god psykisk helse.»
  • Tilleggsbevilgning til tilskuddspotten «Psykisk Helse i Skolen» på 12,2 millioner, så den totale rammen for tilskuddsordningen blir 35 millioner.
  • Ytterligere midler til gratis kjernetid i SFO og reduksjon av foreldrebetaling i barnehage.

500 millioner til psykisk helsetjeneste

Det pågår en varslet krise for barn og unges psykiske helse og behovet for hjelpe- og behandlingstilbud er stort. Samtidig har Ventetiden for barn og unge i psykisk helsetjeneste har økt til 50 dager, og andelen fristbrudd har nådd 5,1%.

Den økte tilstrømningen til psykiske helsetjenester for barn og unge er ikke over selv om samfunnet gradvis er tilbake i en normalsituasjon. I tiden som kommer er det viktig at helse- og omsorgstjenesten skaper forutsigbare rammer, setter inn tilstrekkelige ressurser og bygger kompetanse og kunnskap. Det økte presset på tjenestene vil bestå også etter pandemien. Det økte antallet barn og unge som har utviklet alvorlig psykisk lidelse under pandemien, vil ha behov for tjenester over lang tid.

Regjeringspartiene skriver i Hurdalsplattformen;
 “Regjeringen vil lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt på kommunale tjenester. Opptrappingen må sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten, hindre nedbygging av sengeplasser og gi en særskilt satsing på barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentre.”

Voksne for Barn er kjent med at det i 2023 legges frem forslag på ny opptrappingsplan for psykisk helse. Voksne for Barn forventer allikevel at det allerede nå settes av midler til å følge opp de mangler og utfordringersom eksisterer i den psykiske helsetjenesten.

Kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien er sprengt, og mange står i fare for varige konsekvenser av mangelfull eller manglende behandling. Det er med andre ord et stort behov for å ruste opp tjenestene, og øke kapasiteten i både spesialisthelsetjenesten og i de kommunale tilbudene.

For å få til dette kreves det økte midler.

Voksne for Barn foreslår derfor en økt bevilgning til psykisk helsetjeneste på 500 millioner i 2022, som bør følges opp videre gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse og i statsbudsjettet for 2023.

Barn som pårørende – styrking

Mange barn vokser opp med foreldre som er psykisk eller fysisk syke, eller som har rusproblemer. Alvorlig sykdom hos foreldre og søsken påvirker barns og familiers situasjon i stor grad. Mange av disse barna opplever særlige belastninger, ofte med alvorlige konsekvenser for deres psykiske helse.

Nyere forskning viser at oppfølgingen av barn som er pårørende fortsatt er svært mangelfull og at det i stor grad skyldes for dårlige rammer til å jobbe med barns som pårørende i psykisk helsevern for voksne. Her trenger vi en økt innsats, som gir både økt kompetanse og veiledning i hvordan arbeidet kan gjennomføres.

Barn som pårørende må få selvstendig rett til informasjon og oppfølging fra helsetjenesten. Helsetjenesten kan ikke hjelpe barna hvis foreldrene ikke samtykker, med mindre det forekommer omsorgssvikt. Barna har i dag ingen rett til å gi uttrykk for sin mening, og de har ingen klagerett.

Kommunene må få et klart ansvar gjennom helse- og omsorgstjenesteloven for å sikre at barn som pårørende mottar nødvendig støtte.

Vi etterlyser en samlet vurdering av hvordan barn som pårørende best kan sikres gode og helhetlige tjenester og tiltak både innenfor og utenfor helsetjenesten. Etter vårt syn må en slik gjennomgang foretas av et bredt sammensatt offentlig utvalg.

Vi ber komiteen om å avgi merknad om en offentlig utredning av rettigheter for barn og unge som pårørende og foreslå en bevilgning på 5 mill. kroner for 2022 som ivaretar dette formålet.

Psykisk helse i skolen

Regjeringen har lagt opp til at tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen skal ligge fast på 22,8 millioner. 

Det ble i 2019 gjennomført en ekstern evaluering av tilskuddsordningen i regi av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Evalueringen viser at programmene som finansieres gjennom posten, når ut til mange skoler og kommuner, men ikke alle. Manglende kapasitet hos programtilbyder påvirker muligheten til å tilby programmet til alle. 

For å kunne nå ut til flere elever, slik vi opplever at det ønskes fra departementet, er det nødvendig å øke tilskuddsrammen. 

Voksne for Barn er én av 13 mottagere, og har to prosjekter inne i ordningen – Zippys venner/Passport og Drømmeskolen – som er våre programmer for livsmestring i skolen.

Våre skoleprogrammer når ut til mange, og vi er i dag den største tilbyderen av livsmestringsprogrammerSom en del av fagfornyelsen ble livsmestring i skolen introdusert som fagovergripende temaområde i skolen, men vi opplever at det i liten grad er en reell plan for hvordan man skal innføre livsmestring fullt ut i skoleverket.

Vi ber komiteen om å avgi merknad om at livsmestringsprogrammene i skolen er et viktig bidrag i arbeidet for å sikre alle barn og unge en god psykisk helse. For å sikre at flere barn og unge får ta del i tilbudet, foreslås det tilleggsbevilgning på 12,2 millioner, så den totale rammen for tilskuddsordningen blir 35 millioner. 

Sette ned prisen for barnehage og AKS

Voksne for Barn er opptatt av at tiltak som oppleves stigmatiserende, er for byråkratiske eller på andre måter virker som en terskel for deltakelse, må avskaffes.

Barnehagen og SFO/AKS er to viktige arenaer å jobbe for god oppvekst og god psykisk helse for alle barn. For å sikre at disse tilbudene er tilgjengelige for alle barn må kostnadene for å delta reduseres. For mange er kostnadene knyttet til disse tilbudene fortsatt en stor terskel for deltagelse. De nye tallene fra SSB viser at det stadig er mer enn ett av ti barn som vokser opp i fattigdom. Det trengs et bredt spekter av tiltak for å bedre denne situasjonen, så alle barn i Norge skal vokse opp i trygge og verdige kår. Reduserte kostnader til barnehage og SFO/AKS er viktige tiltak.

Det er derfor positivt at kostnader for barnehage reduseres i statsbudsjettet for 2022, og at det legges opp til en trinnvis opptrapping av gratis kjernetid i SFO/AKS, men vi mener Stortinget bør strekke seg lenger i ambisjonene om å gjøre tilbudene mer allment tilgjengelig.

Vi ber derfor komiteen om å avsette ytterligere midler til gratis kjernetid i SFO og reduksjon av foreldrebetaling i barnehage.