Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn lanserer nå «Passport – livsmestring i skolen» for mellomtrinnet på barneskolen. Målet er å trene elevene i ferdigheter som handler om å ta ansvarlige livsvalg, mestre hverdagen, og delta aktivt i ulike arenaer i samfunnet.

Om lag 700 elever, 40 lærere, skoleledere og helsesykepleiere har deltatt i piloten av Passport i Norge i tidsrommet 2018-2020.

– Evaluering viser at elevene føler sterkere tilhørighet i klassen, og at de har større tro på at de vil klare å håndtere en vanskelig situasjon, sier Hilde Randgaard, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Oppfyller konkrete kompetansemål

Folkehelse og livsmestring er ett av tre nye tverrfaglige tema som skal inn i læreplanen med fagfornyelsen fra høsten 2020. Skoler og lærere må legge til rette for at elever skal jobbe med temaet i de ulike fagene. Det er ikke lagt noen konkrete føringer på hvordan dette skal implementeres i skolehverdagen, slik at det vil bli opp til den enkelte kommune/skole hvordan dette arbeidet skal utføres. 

Dragen er sentral i Passport.

Temaene i Passport knyttes direkte til overordnet del av læreplanen og til konkrete kompetansemål i enkelte fag og er derfor et nyttig verktøy for skolene når de nå skal i gang med de nye læreplanene.

– Skolene som gjennomfører Passport vil både oppfylle konkrete kompetansemål i fag som blant annet norsk, KRLE, samfunnsfag og naturfag samtidig som at de på en god måte ivaretar det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, sier Hilde Randgaard.

Lærere og elever om Passport.

Å trene på å mestre hverdagen

Kurset går over 29 økter på 45 minutter og gjennomføres som en del av skolehverdagen. I hver av timene skal barna lese en tegneserie som illustrerer et tema, og deretter delta i aktiviteter som vil lære dem å oppdage og prøve ut ulike former for mestring.

– Aktivitetene i klassen tar opp virkelige situasjoner som barna kan møte i hverdagen, enten det er følelser, vennskap, konflikthåndtering, mobbing og forandringer i livet, sier Randgaard.

Hun understreker at dersom barna tidlig lærer ulike ferdigheter og strategier for livsmestring vil de være bedre rustet til å velge det som hjelper dem å håndtere vanskelige situasjoner.

En av figurene i tegneserien.

– Vi vet at de viktigste beskyttelsesfaktorene når det kommer til psykiske helseplager er sosial tilhørighet, nære relasjoner og sosial støtte. Derfor er vennskap og det å hente støtte fra medelever en viktig del av Passport. Lærere som har vært med i pilotprosjektet peker også på at de har fått større trygghet i å møte barn som opplever store eller små livsbelastninger, sier Randgaard.

Snarøya skole i Bærum og Ruseløkka skole i Oslo er de første skolene som iverksetter Passport fra skoleåret 2020/2021. I tillegg vil det gjennomføres opplæring i Passport for skoler i Oslo, Skien, Trondheim, Bergen (Vestland), Hardanger, Målselv og Hamar.

Les mer om Passport – livsmestring i skolen

Passport er finansiert av Kavlifondet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Relatert

– Dette må vi gjøre bedre!

60 prosent av sårbar ungdom opplever at de har fått mindre tjenester under koronapandemien. Dette er blant funnene i rapporten «Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020» fra Helsetilsynet. Tallene er alarmerende. Koronapandemien som rammet Norge og resten av verden i mars fikk umiddelbare konsekvenser for brukere, pasienter og pårørende med behov for helse- […]

Les om – Dette må vi gjøre bedre!

Aktivitetskort for små barn

Lek er både viktig og gøy. VI har enkle forslag til aktiviteter du kan gjøre sammen med barn i alderen 3–5 år. De passer like fint å gjøre sammen med ett barn, en gruppe barn eller sammen med alle i familien.

Les om Aktivitetskort for små barn

Spør mer!

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i 2020 er «Spør mer!». Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien og den påvirker også vår psykiske helse. Vi håper at mange, og særlig i år, prioriterer å spørre barn og unge om hvordan de har det.

Les om Spør mer!

Spill for livsmestring

I forbindelse med lanseringen av skoleprogrammet Passport – livsmestring i skolen har Voksne for Barn laget et digitalt spill – Dragevandring. Klassen må sammen finne mestringsstrategier for å komme i mål.

Les om Spill for livsmestring

Voksne for Barn 60 år

I 60 år har Voksne for Barn kjempet for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse. Alle barn, og spesielt de som sliter eller føler seg utenfor, skal bli sett, hørt og få den hjelpen de trenger fra kompetente voksne som bryr seg.

Les om Voksne for Barn 60 år

Status 2020

Konsekvensene av utenforskap er mange. Voksne for Barn har siden oppstarten i 1960 satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet. Det vil vi fortsette med.

Les om Status 2020