Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Voksne for Barn har fått 500 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt viktige prosjekt «Pip-klubben»! Det gjør at vi får prøvd ut tiltaket i enda flere aktuelle kommuner.

(Foto: unsplash.com/Caroline Hernandez)

“Pip-klubben” er for små barn i alderen 4–8 år som lever i utsatte familiesituasjoner med langvarig spenning og stress. De er pårørende til familiemedlemmer som for eksempel strever med psykiske vansker, sykdom, høyt konfliktnivå, langvarig arbeidsledighet, dårlig økonomi eller annet som gir store stressbelastninger.

– Pip er et lavterskeltiltak som skal tilbys av samarbeidende tjenester i kommunen, uten at henvisning er nødvendig. Slik kommer man tidlig inn i familier der barna er i risiko for psykiske helseproblemer og utenforskap, sier fagkoordinator Yngvild Haukeland i Voksne for Barn.

Gjennom tidlig innsats og styrking av kjente beskyttelsesfaktorer, slik som mestringsstrategier hos barna, foreldre/barn-relasjonen og foreldreferdigheter, samt å utvide familiens sosiale nettverk er målet å redusere denne risikoen og bryte generasjonsoverføringen av psykisk uhelse og utenforskap.

– Pip-klubben skiller seg fra andre barn-som-pårørende-tiltak ved at det retter seg mot barn helt fra 4-årsalderen, forteller Haukeland.

Et kreativt fristed

Tiltaket består av gruppesamlinger for barna og egne samlinger for foreldrene. Barnesamlingene er basert på lek, sang, historiefortellinger og kreative aktiviteter, og aktiv bruk av hånddukke-musa «Pip» til å samtale med barna om hvordan det kan oppleves når hjemmesituasjonen er vanskelig. Foreldresamlingene fokuserer på bevisstgjøring av hvordan stress i familien virker inn på barnas situasjon, hvordan foreldre kan støtte barna sine samt viktigheten av selvivaretakelse og å bruke sosial støtte.

– Pip-klubben er et sted for læring for barna og gjenkjennelse med andre barn som har det litt på samme måte. Tilbudet gir en meningsfylt fritidsaktivitet for barna der de kan oppleve å ha det fint og gøy sammen og kan samtidig være et fristed fra hjemmesituasjonen, sier Haukeland.

Hensikten med tiltaket er også å støtte familiene med å koble på andre instanser lokalt for de som har behov for hjelp videre, og lose barna videre i f.eks. andre fritidsaktiviteter lokalt.

Suksess i Nederland

Pip-klubben («Piep zei de muis») er utviklet i Nederland ved Trimbos instituut, som er et WHO-samarbeidssenter for psykiske helsetjenester og intervensjoner gjennom livsløpet. Forskning på tiltaket har vist svært gode resultater når det gjelder barnas og familienes fungering. Både foreldre og barn rapporterer høy tilfredshet med tiltaket og at det sosiale nettverket deres utvides, og fagpersoner opplever at det har høy grad av gjennomførbarhet. Gitt suksessen med tiltaket i Nederland gjennomfører vi nå et pilotprosjekt der «Pip-klubben» skal tilpasses norsk kontekst og prøves ut i noen utvalgte kommuner.

– Prosjektet er delfinansiert av Bufdir, og med midlene fra Sparebankstiftelsen får vi muligheten til å gjøre en utvidet og grundigere pilot der vi også kan prøve ut tiltaket i flere kommuner og skaffe viktig kunnskap om gjennomførbarhet og tilpasninger, slik at vi på sikt kan spre dette tilbudet til flere av landets kommuner og sikre at små barn i sårbare livssituasjoner får støtte, sier Yngvild Haukeland.

Vi søker samarbeidskommuner!

Å tilby Pip-klubben som del av kommunens tiltaksvifte vil være en god måte å forvalte det lovfestede ansvaret kommunen har for selektiv forebygging, rettet mot grupper med kjent forhøyet risiko, innen psykisk helse.  Vi søker flere samarbeidende bydeler og kommuner til dette prosjektet. 

Ta kontakt for mer informasjon om hva vil tilbyr og hva deltakelse i et pilotprosjekt innebærer

Prosjektansvarlig Yngvild Haukeland
E-post: yngvild@vfb.no eller tlf. 920 13 201