Vold og traumer

Barn i Norge

Tema: Sårbar og sist i køen
Utgivelsesår: 2011
Redaksjon:
Generalsekretær Randi Talseth
Informasjonsrådgiver Birthe Bratvold

Innhold

Et liv i vold
Yngve Hammerlin, forsker på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Fysisk foreldrevold i oppdragelsen – sett med barnas øyne
Svein Mossige
Kari Stefansen
forskere ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Avdekkende samtaler med voldsutsatte barn
Åse Langballe, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Omsorgen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere
Ketil Eide
Helen Christie Johnsen Christie
Elsa Døhlie
forskere ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør

Ferske tall om barn og vold fra Folkehelseinstituttet

Forord

Vi voksne har vanskelig for å ta innover oss at det er mange barn som eksponeres direkte eller indirekte for vold, og at det i stor grad gjelder i hjemmet, utøvd av nær familie. Noen forskere påpeker at barn som utsettes såkalt indirekte, det vil si at de er tilskuere til vold som rammer andre, kanskje i størst grad rammes av traume.

Voksne for Barn har engasjert seg i dette temaet siden organisasjonen ble opprettet. Vi formidlet kunnskap om omsorgssvikt på 70-tallet og var med i kampen for å lovfeste forbud mot fysiske og psykiske overgrep mot barn på åtti- tallet. Videre har vi utviklet og driftet programmet Exit – for å bryte opp og eliminere voldelige ungdomsgrupper. Voksne for Barn har også deltatt i en gruppe som har arbeidet for at når barn dør plutselig, skal det foretas en åstedsgranskning umiddelbart. Innsats i forhold til disse sakene, «Kristoffer- saken» og siste sommers grufulle voldsutøvelse i Oslo og på Utøya, danner bakteppet for vårt temavalg i år.

Artiklene spenner fra oppdragelsesvold, vold og mishandling i familien, og ikke minst hvordan vi møter mindreårige asyl- søkere og barn i barnevernet som vi antar er traumatiserte og har vært eksponert for vold. Hva kan vi gjøre for å utvikle vårt arbeid og sikre at barna blir sett og hørt og får den nød- vendige oppfølgingen?

En av Voksne for Barns kjernesaker har i mange år vært «Når barn er pårørende». Det var derfor naturlig for oss å hente frem Folkehelseinstituttets nye rapport om temaet. Her framgår også et antatt omfang av barn som eksponeres for vold med utgangspunkt i at foreldrene har psykisk sykdom eller er rusmiddelavhengige. Det er viktig kunnskap for å kunne predikere hvilke barn som er mest i faresonen, og ikke minst kunnskap om antatt omfang. I den grad det er mulig å si noe om konsekvenser, så er dette tatt med i rapporten. Det er interessant å notere at det vi vet minst om, er hvordan det faktisk – mot alle odds – kan gå bra. Mer forskning er nød- vendig for å gi oss bedre kunnskap her.

Vi er veldig takknemlige for alle disse flotte og solide faglige bidragene. Særlig er det ett bidrag vi vet det har kostet mye å skrive. Yngve Hammerlins essay, hvor han forteller om sin egen oppvekst, gjør et sterkt inntrykk. Voksne for Barn vet at formidling av egenerfaring er svært viktig. Å få tilgang til historien fortalt av en som både har opplevd dette på kroppen

– og har fagkunnskap, er en sjelden, men meget verdifull kombinasjon. En spesiell takk til ham for å dele sine erfaringer og kunnskaper med oss.

En stor takk til rapportens referees, Hilchen Sommerschild og Finn Magnussen, fotograf Christopher Olssøn og designer Lill-Ann Ellegård. Deres bidrag høyner kvaliteten på vår rapport faglig og estetisk.

Ved valg av vold som tema i år ønsker Voksne for Barn å bidra positivt i debatten om vold i vårt samfunn. At temaet holdes høyt på dagsordenen, vår forståelse øker og ikke minst vår kunnskap om hva vi kan gjøre for å hjelpe og støtte barna – det er våre mål.

Vårt felles oppdrag er å ikke svikte disse barna.

Randi Talseth, generalsekretær