Identitet

Barn i Norge

Barn i Norge 2018

Tema: Identitet
Utgivelsesår: 2019
Ansvarlig redaktør: Randi Talseth
Redaktør: Birthe Bratvold
Redaksjon: Evalill Bølstad Karevold, Elisabeth Wold og Solveig Holen

Innhold

Identitet og ungdom
Trine Waaktaar

Emosjonskompetanse i arbeid med små barn
Marit Bergum Hansen

Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige
Line Indrevoll Stänicke

Ungdom, seksualitet og identitet
Marianne Støle-Nilsen

Religiøs tro: Ingen identitet uten ideologi
Eva Elisabeth Aspaas Skoe

Det algoritmiske selvet: Identitet blant unge og barn på internett – før, nå og i fremtiden
Petter Bae Brandtzæg

Mobbing og dehumanisering
Erling Roland

Epilog
Ulrikke Falch

Identitetsutvikling hos barn og ungdom

Det er mye som virker inn på hvilken personlighet og identitet et menneske får. Endringstakten i vårt moderne samfunn krever at vi stadig tar opp til vurdering hva vi står for, og hva som er riktige valg for eget liv.

Identitet skapes i et samspill, eller et manglende sådant, av utviklingspsykologiske forhold og hvordan vi blir speilet av nærpersoner og samfunnet.

Artiklene i denne rapporten er tankevekkende – de sier noe om kompleksiteten ved identitetsutvikling. De viser hvor kort vi er kommet, særlig med tanke på å fokusere på de følelsesmessige sidene ved hvordan vi opplever oss selv, og hvordan
andre opplever oss. Hvorfor snakker vi for eksempel ikke om følelser når vi tar opp temaet seksualitet? Psykisk helse er nært knyttet til følelser – det vet vi. Og følelser og identitet henger tett sammen, derfor ønsker Voksne for Barn å fokusere på dette temaet.

I rapporten får vi god innsikt i hvordan også små barns selvutvikling på veien mot egen identitet formes i samspill med menneskene barnet har rundt seg. Kunnskapen som deles i artiklene, viser med all tydelighet hvor vanskelig det kan være når en del av vår identitet oppfattes som negativ av omgivelsene. Annerledeshet kan bli møtt med karikering, og én side ved en person kan bli forstørret og skygge for andre deler av vedkommendes identitet og personlighet. Man fremstår bare som homse, mobbeoffer eller gutt i jentekropp og blir ikke sett som den hele personen man er.

Endringstakten i vårt moderne samfunn krever at vi stadig tar opp til vurdering hva vi står for og hva som er riktige valg for eget liv. Sosiale medier og fremveksten av kunstig intelligens skaper nye rammer for barn og unges utforming av identitet. Artikkelen om identitet på internett tar for seg hvordan barn kan oppleve at sin sosiale identitet i økende grad er styrt av forhold utenfor en selv – den algoritmiske identiteten. Hvilke konsekvenser dette vil ha for evnen til å definere egen identitet i fremtiden?

Artikkelen om religionens påvirkning av vår identitet er spennende, og den viser hvordan religionen både kan ha positiv og negativ virkning. Selve formålet med religionen, å tilby et slags moralsk og verdimessig kompass, kan ha stor innvirkning på et menneskes identitetssøken.

Et overslag av en del av vår identitet – at vi lar en del av identiteten få altfor stor betydning og lett overreagerer når det skjer endringer – kan få store konsekvenser for den det gjelder. En ungdoms opplevelse av å være innafor kan stå og falle på eget utseende; en ungdom blir forlatt av kjæresten og tar livet sitt. Det er ikke alltid like lett for andre rundt å forstå en persons reaksjoner. Men etter å ha lest denne rapporten er vi litt klokere og vet litt mer om hva som kan ligge bak når et barn eller en ungdom, eller for den saks skyld en voksen, strever med å finne sin plass og å holde motet oppe.

Det er en viktig oppgave for Voksne for Barn å bidra til at vi alle får god nok forståelse av hva som skaper en identitet – en prosess som starter ved fødselen og slutter først ved livets ende! På den måten kan vi møte våre barn og unge på en utviklingsfremmende og støttende måte i alle de ulike fasene de måtte gå gjennom.

Stor takk alle bidragsytere til årets rapport!

Randi Talseth, generalsekretær