Zippys venner 12

Zippys venner

Zippys venner er et undervisningsopplegg for å styrke elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter på 1. og 2. trinn.

Hva er Zippys venner?

Zippys venner er et undervisningsopplegg for å jobbe systematisk med psykisk helse og livsmestring på 1.–2. trinn. Gjennom Zippys venner får skolene:

 • et undervisningsprogram for å jobbe med den overordnede delen, og folkehelse og livsmestring i de nye læreplanene
 • økt kompetanse på psykisk helse, livsmestring og inkludering blant de ansatte
 • styrket relasjonen mellom elever og mellom elever og ansatte
 • et undervisningsopplegg for å styrke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse
 • bedre klassemiljø og mindre mobbing
Zippys venner 11

Virker det?

Zippys venner er basert på forskning, og er effektevaluert mange ganger, i flere land. På den måten vet vi at programmet virker.

Resultatene fra de ulike studiene er overraskende like, og alle viser at barn som har hatt Zippys venner på skolen, får:

 • bedre mestringsstrategier
 • økt sosial kompetanse
 • økt emosjonell kompetanse
 • bedre klassemiljø
 • mindre mobbing

Store, randomiserte studier er gjort i blant annet Norge, Danmark, Litauen, Irland, Nederland, England og i Tsjekkia.

Her kan du lese mer om effektevalueringene.

Innhold

Zippys venner består av 24 undervisningstimer fordelt på seks moduler. Elevmateriellet finnes på både bokmål og nynorsk.

Moduler

Modul 1: Følelser
Modul 2: Kommunikasjon
Modul 3: Venner og uvenner
Modul 4: Å takle konflikter
Modul 5: Forandring og tap
Modul 6: Mestre det sammen

Inkludering og tilpasset opplæring I norsk skole har alle elever rett til tilpasset opplæring. Inkludering er viktig i helsefremmende arbeid og for et godt psykososialt miljø. Zippys venner har også materiell for tilrettelegging av undervisningen overfor enkeltelever eller grupper av elever som har behov for tilpasning.

Hvordan bli en Zippy-skole?

Skoler og kommuner som ønsker å starte med våre skoletiltak må inngå en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for Barn. En slik avtale kan omfatte bruk av et enkeltstående tiltak, eller tiltak for hele skoleløpet. (Les mer om våre andre tiltak for skolen.)

Før oppstart skal det settes ned en kommunal tverrfaglig ressursgruppe. Gruppens rolle er å bidra til lokal forankring, samt å gjennomføre veiledning og samlinger for erfaringsutveksling for lærere. Denne gruppen må minimum bestå av:

 • Representant fra kommunal ledelse
 • PPT
 • Skolehelsetjenesten Alle lærere og andre ansatte som skal undervise i programmene må gjennomgå en todagers opplæring før tiltaket kan tas i bruk.

Zippys venner og læreplanene

Gjennom Zippys venner får skolen et konkret verktøy for å jobbe med den overordnede delen av læreplanen og gi elevene kompetansen de skal oppnå i folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap.

I tillegg dekker tiltaket flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og kroppsøving.

Gjennom undervisningen vil elevene også jobbe med kjerneelementer i samfunnsfag, KRLE, kroppsøving og naturfag. Her kan du lese mer om hvordan Zippy samsvarer med fagfornyelsen.

Vanlige spørsmål om Zippys venner

Ja, Zippys venner er åpent for alle skoler. For å ta i bruk tiltaket må kommunen først inngå en avtale med Voksne for Barn, og de ansatte må gjennom en todagers opplæring. Her kan du lese mer om hvordan man kommer i gang med våre skoletiltak.

Lurer du på noe?

Christian Hansen 1

Christian Hansen

Faglig ansvarlig skole
Zippys venner/Eples venner/Passport
Telefon: 917 86 896
E-post: christian.hansen@vfb.no

Nina Tande Ditlefsen 1

Nina Tande Ditlefsen

Faglig rådgiver skole
Zippys venner/Eples venner/Passport
Telefon: 452 14 044
E-post: nina.tande.ditlefsen@vfb.no

Marita Gallefoss 3

Marita Gallefoss

Faglig rådgiver skole
Zippys venner/Eples venner/Passport
Telefon: 930 10 050
E-post: marita.gallefoss@vfb.no

Toralv Kvalvik

Toralv Kvalvik

Administrasjonskoordinator og ansvarlig for nettbutikken
Telefon: 488 94 231
E-post: toralv.kvalvik@vfb.no