Ungt nettverk 2

Ungt nettverk

Mange unge har erfaringer som kan påvirke deres psykiske helse. Ungt nettverk er en møteplass for disse, men også for andre mellom 16 og 25 år.

Hva er Ungt nettverk?

Ungt nettverk er en hyggelig møteplass hvor en kan snakke om de tingene som betyr noe. For de unge som har opplevd litt humper i veien, er det viktig å få møte andre med lignende erfaringer. Dels for å oppleve at en ikke er alene om å være i en sårbar situasjon, men også for at en kan få god hjelp og støtte fra noen som vet hvordan en har det.

Nettverket skal være et sted der ungdommene kan dele erfaringer på godt og vondt, hvis de ønsker det. Men gruppen er ikke ment å være terapeutisk, og det kreves ikke noen spesiell faglig bakgrunn hos de frivillige gruppelederne. Det skal føles trygt å snakke i Ungt nettverk. Derfor er vi nøye på at det som deles i gruppa, holder vi i gruppa.

Ungdommene skal kunne føle tilhørighet, dele erfaringer og nyttig kunnskap. De får gjøre selvvalgte aktiviteter som skal være morsomme og gi mestringsfølelse.

På både de lokale og de sentrale treffene blir det jobbet med tema som opptar ungdommene og som er viktige for livene deres. Fordi vi er opptatt av at dette skal være ungdommens gruppe, er medvirkning viktig. Ungdommene velger selv tema og aktivitet i gruppa. I tillegg får de mulighet til å medvirke i saker som opptar dem. Gjennom ungdommene i Ungt nettverk lærer vi i Voksne for Barn mye om ungdommers erfaringer med ulike deler av livet, som skolehverdagen, psykisk helse, barnevern og NAV, og om ulike utfordringer på «reisen» fra ung til voksen. Disse erfaringene er viktige for oss når vi jobber for at barn og unge som trenger det, skal få god hjelp. Du kan lese mer om dette nedenfor.

For ungdom som:

  • er mellom 16 og 25 år
  • har kjent på «humper i veien» innimellom
  • kanskje har opplevd å føle på ensomhet
  • vil bli kjent med andre ungdommer, og jobbe med meningsfulle temaer
  • har lyst til å ha det gøy med andre ungdommer
  • vil at egne erfaringer skal være til hjelp for andre

Lokale grupper

Vi har flere lokale Ungt nettverk i landet. De lokale samlingene blir ledet av voksne frivillige gruppeledere i Voksne for Barn. Gruppa møtes én til to ganger i måneden. Treffene skal inneholde både samtale og aktivitet, og ungdommene deltar i planleggingen av samlingene. Det er enkel matservering på disse treffene.

Nettverkssamlinger

To ganger i året har vi nettverkssamlinger for ungdom fra de lokale gruppene i hele landet. Vi møtes en helg, ulikt sted for hver gang, for at deltakerne skal få besøke forskjellige steder i landet. På disse samlingene jobber vi med temaer ungdommene selv har valgt. Ungdommene deler erfaringer og snakker om behov og ønsker man har til utvikling og forbedringer i hjelpeapparatet.

Disse erfaringene er et viktig bidrag til notater og rapporter fra Voksne for Barn om utfordringer i livet til barn og ungdom. Vi gjør også morsomme aktiviteter som passer på det stedet vi er på.

Formidling av brukererfaring

En viktig del av Ungt nettverk er erfaringsformidling, å få frem de unges egne erfaringer, kunnskap og behov som kan brukes i utviklingen av tjenestetilbudene som retter seg mot barn og unge. Fokus for arbeidet er de unges erfaringer med hva som er god og nødvendig hjelp, og hva som er viktig i ungdoms møte med tjenester som kan ha stor betydning for dem, som skole, helsetjenester, barnevern og NAV.

Det er stor etterspørsel etter unge brukere som kan dele erfaringer om blant annet psykisk helse, utenforskap, å vokse opp i en fattig familie og andre oppvekstforhold. Mange deltagere i Ungt nettverk har bidratt til dette, sammen med ansatte i Voksne for Barn, blant annet i rapporter, kurs, konferanser og bokprosjekt.

Deltakerne i Ungt nettverk har fortalt at det oppleves meningsfullt å bruke egne erfaringer og kunnskap til å gjøre tjenester for barn og unge bedre.

Det er viktig å understreke at all deling av ungdommenes erfaringer skjer på ungdommenes premisser. Delingen av ungdommers erfaringer i notater og rapporter er normalt anonymisert. Ungdommer som deltar eksempelvis på konferanser, forberedes og følges opp i tråd med etablerte rutiner.

Vanlige spørsmål om Ungt nettverk

Ta kontakt med Elisabeth Wold (du finner kontaktinfo nederst på siden).

Lurer du på noe?

Elisabeth Wold 1

Elisabeth Wold

Faglig ansvarlig Ungt nettverk
Telefon: 404 85 783
E-post:
elisabeth.wold@vfb.no