Om Passport

Målet med Passport er å fremme psykisk helse og sosial og emosjonell kompetanse ved å utvide elevenes repertoar av mestringsstrategier i møte med stress og utfordrende situasjoner. 

Passport skal bidra til livsmestring og god psykisk helse samt forebygge mobbing på 5.–7. trinn gjennom å legge til rette for støttende relasjoner, inkludering og vennskap.

Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større erkjennelse og mer dokumentert forskning på betydningen av den psykososiale siden av læringsmiljøet. Lærerens relasjon til elevene og elevenes opplevelse av tilhørighet, delaktighet, mestring og kompetanse er viktige faktorer for trivsel og læring.              

Fantasi og virkelighet

Gjennom 29 økter på 45 minutter vil barna sammen med sin lærer og klassekamerater være innom ulike tema som følelser, vennskap, konflikthåndtering, rett og urett samt forandringer i livet. Gjennom de ulike aktivitetene, med et særlig fokus på mestringsstrategier, lærer de hvordan de kan håndtere både gode og vonde følelser og hva som vil være hensiktsmessige måter å løse utfordrende situasjoner på. I hver av timene skal barna lese en tegneserie som illustrerer et tema, og deretter delta i aktiviteter som vil lære dem å oppdage og prøve ut ulike former for mestring. Tegneserien handler om en fantasiverden, men aktivitetene i klassen tar opp virkelige situasjoner som barna kan møte i hverdagen. For å involvere hjemmet følger informasjonsmateriell, samt en hjemmeaktivitet knyttet til hvert av temaene i Passport, i alt fem aktiviteter.

Elevene utvikler mestringsstrategier og får nyttige verktøy de kan bruke i livet sitt, både overfor familie og venner og i fritidsaktiviteter.

Passport-lærer

Teoretisk grunnlag

Det har lenge vært et ønske om og behov for et helsefremmende program for mellomtrinnet, etter flere år med arbeid med Zippys venner (livsmestringsprogrammet for 1.–4. trinn). Passport har de samme målene og det samme teoretiske grunnlaget som Zippys venner, som allerede har hjulpet nesten to millioner barn i mer enn 30 land. Les om det teoretiske grunnlaget.

Passport kan brukes med barn som allerede har vært gjennom Zippys venner, og med barn som ikke har det.

Passport ble utviklet ved University of Quebec i Montreal, Canada av et tverrfaglig team ledet av professor i selvmordsforebygging Brian Mishara og finansiert av Public Health Agency (folkehelseinstituttet) i Canada. Det tok fem år å utvikle kurset, med deltakelse fra mer enn 3000 barn, lærerne deres og foreldrene.

Jeg tror Passport gjør livet mitt bedre.

Elev

Effektevaluering

Effektvaluering av Passport i Canada viser at elevene utvikler flere mestringsstrategier, får økt følelsesbevissthet og får bedre klassemiljø. Les mer om evaluering av Passport.

Lærere og elever om Passport.

Partnership for Children administrerer den internasjonale bruken av Passport. Den norske utgaven er utviklet av Voksne for Barn med støtte fra Helsedirektoratet, Kavlifondet og Utdanningsdirektoratet.

Passport er finansiert av: