Barn med særskilte behov

Barn og foresatte til barn med særskilte behov kan møte betydelige utfordringer i hverdagen, og opplever ofte at de er prisgitt lærernes ulike forutsetninger når det gjelder hvordan de blir møtt i skolen. Etter at barnet har fått en diagnose, opplever mange foreldre for lite eller mangelfull veiledning, og at det kan være en kamp å få den hjelpen barnet trenger både på skolen og andre arenaer.

Lærerne trenger kompetanse på særskilte behov, og mulighet for å rådføre seg med og få veiledning fra spesialister for å kunne legge til rette best mulig. Det må bevilges mer ressurser til at elever med særskilte behov får den tilretteleggingen de har behov for, og undervisning av personell med riktig kompetanse – kort sagt de samme reelle mulighetene som andre elever. Generelt har alle lærere elever med spesialpedagogiske behov i sin klasse. Å øke undervisningen om spesialpedagogikk i den ordinære lærerutdanningen, vil gi økt metodekompetanse for lærerne, noe som kommer alle elever til gode.

Barn og elever med spesielle behov og behov for særskilt tilrettelegging må inkluderes i ordinær undervisning og klasseromsaktivitet i størst mulig grad. Dette gjelder i alle fag, også i undervisning om psykisk helse og livsmestring.

Voksne for Barn mener

  • Elever med rett til spesialundervisning må få undervisning av pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse.
  • Det må sikres at elever og foresatte får medvirke i utformingen av opplæringstilbudet til den enkelte.
  • Den ordinære lærerutdanningen må omfatte tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse til å gi alle elever likeverdig opplæring.
  • Undervisning i psykisk helse og livsmestring må gis til alle elever, tilpasset den enkeltes behov og med tilpasset materiell.
  • Elever med behov for særskilt tilrettelegging må inkluderes i klasserommet og undervisning i størst mulig grad.