Psykisk helse hos skeive barn og unge

Til tross for at vi har kommet langt i å bli et mer aksepterende og inkluderende samfunn viser levekårsundersøkelser at skeive barn og unge opplever mer psykisk uhelse enn majoritetsungdommen, med mer selvskading, mer selvmordstanker og rusproblematikk og er mer utsatt for krenkelser og mobbing.

(Foto: colourbox.com)

Det å tilhøre en minoritet og kjenne på annerledeshet, eller ikke oppleve at ens egen virkelighet blir gjenspeilet i omgivelsene, vil kunne bidra til skam, utenforskap og ensomhet.

Barn og unge som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer er også sårbare for psykiske helseplager på grunn av manglende behandlingstilbud og ressurser. Unge skeive rapporterer også om andre typer psykiske plager enn majoritetsungdommen, særlig knyttet til såkalt minoritetsstress.

Det er viktig å understreke at det er ikke den seksuelle identiteten eller legningen i seg selv som bidrar til mer psykisk uhelse, men heller følgene av å være en del av en marginalisert gruppe.

Barn og unge som bryter med normer for kjønn og kjønnsidentitet, eller opplever kjønnsinkongruens (gjerne kalt transperson) er ekstra utsatt. Den psykiske helsen til unge transpersoner kan selvsagt kan variere, akkurat som det kan for personer generelt. Imidlertid kan barn og ungdom som er trans oppleve økt risiko for psykiske helseproblemer på grunn av stigma, diskriminering og manglende støtte fra samfunnet og familien.

Les også: Hvordan bidra til god psykisk helse blant skeive barn og unge?

Forskning viser at transungdom ofte opplever angst, depresjon, selvmordstanker og selvskading i høyere grad enn ikke-trans ungdom. Dette kan skyldes sosiale, følelsesmessige og psykologiske stressorer som følge av deres identitet og erfaringer med marginalisering og diskriminering.

Det er viktig å gi støtte og aksept, og å tilby tilgang til psykologisk støtte og nødvendige helsetjenester. Det er også avgjørende å fortsette å øke kunnskapen om transidentitet og bekjempe stigma og diskriminering på alle nivåer av samfunnet.

Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn