Spør politikerne om barn og unge

Dette er spørsmål du bør stille lokalpolitikerne du møter på stand om barn og unge i din kommune.

Vi har valgt fem temaer som er avgjørende for mange barn og unges liv: familiefattigdom, fritid, mobbing, psykisk helse og barnevern.

Familiefattigdom

En ny rapport fra Røde Kors viser at halvparten av foreldre som mottar sosialhjelp sliter med å gi barna det de trenger, inkludert grunnleggende behov som mat og klær. Sosialhjelpssatsene er kort sagt for lave. Samtidig vet vi mye om de både kortsiktige og langvarige psykiske skadevirkningene det kan ha for barn og unge å vokse opp i fattigdom. En undersøkelse Respons Analyse gjorde for Voksne for Barn våren 2022 viser at hele 87 prosent mener at politikere må øke den økonomiske støtten til barnefamilier i Norge som lever i fattigdom – og det mente de før den verste dyrtiden kom.

Hva vil du gjøre for at barn som lever i fattigdom skal få det bedre i vår kommune? Når vi vet at sosialhjelpssatsene ikke strekker til for flertallet av barnefamiliene, vil du ta initiativ til å heve dem?

Fritid

Alle barn og unge trenger et godt og meningsfullt tilbud på fritiden. Det er viktig både for opplevelse av inkludering, for mestringsfølelse og for både fysisk og psykisk helse. Samtidig vet vi at mange ikke deltar av ulike grunner, blant annet på grunn av familiens økonomi. Regjeringen har opprettet en ordning med fritidskasser, hvor formålet er at flere barn og unge får delta på faste fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi. Dessverre er det slik at hver femte kommune ikke bruker ordningen.

Hva vil du gjøre for at alle barn og unge skal ha mulighet til minst én fritidsaktivitet? Hvordan vil du at ordningen med fritidskasser skal brukes i vår kommune?

Kampen mot mobbing

Den siste elevundersøkelsen viser at mobbing økte på alle klassetrinn i 2022. Det som først og fremst trengs, er at hver skole tar ansvar for å jobbe bredt, systematisk og forebyggende, og helst innfører skoleomfattende tiltak eller program.

Hva konkret vil du gjøre for å ruste skolene bedre til å forebygge mobbing, og til å beskytte de utsatte barna best mulig når det likevel skjer? Vil du ta initiativ til at alle skoler i vår kommune innfører skoleomfattende opplegg for livsmestring og inkludering, samt et systematisk opplegg for håndtering av mobbesaker?

Psykisk helse

Blant annet HUNT-undersøkelsen viser at flere barn og unge enn før sliter med psykiske vansker. Samtidig vet vi at mange ikke får den hjelpen de trenger. Det mangler ofte et lokalt lavterskeltilbud for dem som sliter psykisk, men som ikke oppfyller kravene for behandling i barne- og ungdomspsykiatrien. Ungdom i Voksne for Barns ungdomspanel etterspør blant annet helsesykepleier på skolen hver dag, som en trygg person man alltid kan gå til når dagene er vanskelige, samt et lavterskeltilbud for psykisk helse.

Vil du ta initiativ til at det er helsesykepleier på skolene i vår kommune hver skoledag? Vil du ta initiativ til at det etableres et lavterskeltilbud for psykisk helse, hvis det ikke allerede finnes? Vil du ta initiativ til at kommunen utarbeider en plan for helsefremmende og forebyggende tiltak for god psykisk helse for alle barn og unge?

Barnevern

Vi vet at barnevernet i mange kommuner sliter med å utføre sine oppgaver på en måte som ivaretar barn som kan leve under dårlige og i verste fall skadelige forhold. Det er til og med vanlig at barn ikke blir hørt, selv om de har en klar rett til det. En viktig grunn er at det ofte er alt for mange barn per saksbehandler.

Hvor høyt vil du prioritere finansiering av barnevernet? Kan du love at du vil gjøre det du kan for at barnevernet skal få nok midler til å ta seg av noen av kommunens aller mest sårbare og utsatte barn på en forsvarlig måte?

Lykke til med utspørringen, og godt valg!

Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

Publisert i lokalaviser i august 2023.