2000-tallet

Økt offentlig satsing ga muligheter for Voksne for Barn til å være en sentral og viktig aktør i arbeidet for barns psykiske helse.

LEK: Volleyball i hagen på 2000-tallet. Foto: Henning Romsaas

På bakgrunn av Stortingsmeldingen om tilstanden for psykiatrien kom Opptrappingsplan for psykisk helse for 1999–2008. Med planen fulgte det også økonomiske midler. Satsningen fikk enorm betydning både i samfunnet og for organisasjonen.

Voksne for Barn ble anerkjent som brukerorganisasjon for barn og unge innen psykisk helse og fikk derfor en sentral plassering i Helsedepartementets referansegruppe for planen. Brukermedvirkning var vesentlig i planen.

Det var viktig for organisasjonen at alle som har en aksje i barns psykiske helse skulle være målgrupper i tiltakene, det vil si både foreldre, fagpersonell i tjenestene og ikke minst barn og unge selv.

Det var tre hovedområder Voksne for Barn kunne realisere med offentlig støtte gjennom opptrappingsplanen:

  • Tiltak rettet mot forebygging – barn som pårørende spesielt
  • Brukermedvirkning og styrking av organisasjonen
  • Tiltak rettet mot skoler – psykisk helse i skolen, helsefremmende perspektiv

Familier som strever

Først i perioden (1999–2004) driftet Voksne for Barn et omfattende opplæringsprogram, Når barn har psykisk syke foreldre. Det innebar åtte måneders opplæring av totalt 2500 fagfolk, og 250 veiledere til undervisningen som besto av samlinger og gruppeopplæring.

Programmet ble utviklet av Voksne for Barn og finansiert i sin helhet av Helsedepartementet.

Situasjonen for barn som vokser opp med ulike belastninger i familien var viktig for organisasjonen på 2000-tallet. Utenforskapet som rammer barn i fattige familier og konsekvensene det kan få for fremtiden og den psykiske helsa, bekymret oss.

Politisk påvirkning nytter

Helsefremmende arbeid – å styrke det enkelte barn der hvor alle barn er, var og er et svært viktig felt for oss.

Vår fanesak fra begynnelsen av 2000-tallet var å bidra til barns rett til å bli hørt, blant annet gjennom å løfte frem barn og unges stemme og egne erfaringer. Dette resulterte i viktige budskap som nådde ut, og mange tjenester gjør nå dette systematisk og har etablert råd og utvalg hvor også unge brukere er representert.

I 2008 ga vi ut første hefte basert på høringer med barn og unge, Skriv for livet. De målbærer deres egne opplevelser med å vokse opp i ulike livssituasjoner. F.eks. rusmisbruk hos foreldre, fattigdom osv.

Sosialpolitiske utspill knyttet til vårt kunnskapsgrunnlag er sentralt for organisasjonen. I 2000 ble Barn i Norge-rapporten utgitt for første gang. Formålet var å løfte frem sosialpolitisk sentrale tema for barn og unges psykiske helse, slik at myndigheter, politikere og fagfolk skulle korrigere sin oppfølging av barn og unges psykiske helse (se eget oppslag om Barn i Norge-rapporten på side 24 og 25).

Zippys venner

I 2004 inngikk Voksne for Barn samarbeidsavtale med britiske Partnership for Children (UK) for å drive og utvikle Zippys venner i Norge. Livsmestringsprogrammet startet først for elever 5–7 år, men omfatter nå hele 1.–4. trinn. I dag deltar omlag 700 skoler i Zippys venner.

Relatert

Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn lanserer nå «Passport – livsmestring i skolen» for mellomtrinnet på barneskolen. Målet er å trene elevene i ferdigheter som handler om å ta ansvarlige livsvalg, mestre hverdagen, og delta aktivt i ulike arenaer i samfunnet.

Les om Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Verdensdagen for psykisk helse 2020

Voksne for Barn har i år som tidligere laget undervisningsopplegg for arrangører i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets tema er «Spør mer».

Les om Verdensdagen for psykisk helse 2020

Voksne for Barn 60 år

I 60 år har Voksne for Barn kjempet for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse. Alle barn, og spesielt de som sliter eller føler seg utenfor, skal bli sett, hørt og få den hjelpen de trenger fra kompetente voksne som bryr seg.

Les om Voksne for Barn 60 år

Status 2020

Konsekvensene av utenforskap er mange. Voksne for Barn har siden oppstarten i 1960 satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet. Det vil vi fortsette med.

Les om Status 2020

2010-tallet

På 2010-tallet startet flere av programmene som som i dag er en stor del av virksomheten vår. Vi fikk gjennomslag for økt barnetrygd, og ny generalsekretær ble ansatt.

Les om 2010-tallet

1990-tallet

På 90-tallet skjedde det mye med organisasjonen, det var behov for reorientering og nye tiltak. Vi la om organisasjonsformen, endret navn og fikk ansvar for vårt første prosjekt.

Les om 1990-tallet