2010-tallet

På 2010-tallet startet flere av programmene som som i dag er en stor del av virksomheten vår. Vi fikk gjennomslag for økt barnetrygd, og ny generalsekretær.

SKOLEPROGRAM: Mange barn og unge deltar i våre skoleprogram, som Drømmeskolen. Foto: Bo Mathisen

Støtte til foreldre

Gjennom 2000-tallet har vi blant annet hatt fulle hus med foredrag for ungdomsforeldre om hvordan ungdom «er skrudd sammen» og hvordan en best kan lykkes med kommunikasjonen. Fra 2015 har foreldrekurs i selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp vært populært. Det er også foreldrerettede tiltak som har vært organisasjonens fortsettelse av Exit. En bevisstgjøring av spesielt innvandrerforeldres rolle overfor barna – hvilken historie de ønsker å formidle til sine barn er viktig, og vi har utarbeidet en veileder oversatt til mange språk.

Hvem kan hjelpe Jesper?

I 2010 lanserte vi Hvem kan hjelpe Jesper?, et undervisningsopplegg om rus i familien for barnehageansatte. Tusenvis har deltatt på kurs og foredrag om dette, og materiellet brukes også i utdanning av førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere.

Ungdom involveres mer

I 2014 startet vi opp Ungt nettverk som en del av Voksne for Barns intensjon om å involvere ungdom mer direkte i vår frivillighet. Ungdom med ulike livserfaringer samles i lokale nettverk, ledet av frivillige. Både for å møte andre i samme situasjon, men også gjøre morsomme ting sammen. Flere fra Ungt nettverk bidrar på møter og konferanser hvor de kan formidle sitt syn og sine erfaringer. Både Bufdir og NAV støtter tiltaket.

ROM

ROM er en felles læringsarena der fagfolk og pårørende/berørte møtes til likeverdig dialog. I 2018 byttet Møteplass navn til ROM og driftes i dag av Voksne for Barn.

Unge, sinte gutter

En artikkel i Barn i Norge-rapporten 2018 om Unge, sinte gutter, skrevet av psykolog Svein Øverland, var oppstarten på flere utsolgte konferanser rundt om i Norge, og også et eget arrangement på Arendalsuka 2018. Disse ble arrangert i samarbeid med Kavlifondet.

Veiledning til fosterfamilier

Foreldre som mister omsorgen for sine barn opplever ikke bare stigma og utenforskap, men også at ingen snakker med dem om det traumet det er å miste omsorgen. Derfor har Voksne for Barn etablert foreldremøter i samarbeid med barnevernet. At en frivillig organisasjon står for tilbudet åpner for at flere deltar da vi oppfattes som en mer nøytral part.

Vi har også snakket med fosterbarna selv om hva de synes må til for å ha det bra. En serie på tre filmer (utgitt 2013–2017) med veiledning skal hjelpe slik at fosterfamilie, biologisk familie og skole sammen bidrar til en best mulig situasjon for alle, med barnet i fokus.

Øst-europeisk tilbud

Etter et samarbeid med et litauisk foreldreprosjekt gjennom EØS, så vi klart behovet for foreldreveiledning for arbeidsinnvandrere i Norge. Vi tilbyr blant annet informasjon, rådgivning og kurs på deres eget språk – foreløpig for foreldre fra Polen, Litauen og Russland.

Drømmeskolen starter opp

I 2010 startet man å videreutvikle STEP – ungdom møter ungdom til en skoleomfattende modell. I 2012 ble resultatet lansert – Drømmeskolen. Skoleprogrammet har som mål å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt læringsmiljø.

Skilsmissegrupper i skolen

I 2012 overtok Voksne for Barn tiltaket PIS – Plan for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn i skolen fra Bærum kommune. Materiellet ble revidert og lansert som Skilsmissegrupper i skolen i januar 2013. Fra da tilbød vi både materiell og gruppelederopplæring for ansatte i barnehage og skole.

Gjev pris for mangeårig innsats

I 2018 fikk Voksne for Barn Karl Evangs pris for mangeårig innsats for barn og unges psykiske helse.

Gjennomslag for økt barnetrygd

Voksne for Barn har kjempet for at barnetrygden skal heves. For alle barn. For første gang på 20 år økte den i mars 2019, men bare for de minste.

Ny generalsekretær

Signe Horn tiltrådte som ny generalsekretær i 2019.