Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Dette er den tredje, og siste, evalueringen av partienes programmer innenfor områder Voksne for Barn har som prioritet. Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Tidligere har vi sett på områdene «barnefattigdom» og «psykisk helse og livsmestring i skolen». Nå har tiden kommet for en gjennomgang av resterende punkter innenfor emnet «Utenforskap».

Vi har valgt å vie mest fokus til delområdene mobbing, frafall, barnevern og barn- og ungdomsrettet justispolitikk evaluerer partiene ut ifra stortingsvalgsprogrammene på disse områdene. Evalueringen er gjort ut ifra hvordan vi mener partiene klarer å løse utfordringer vi ser på disse områdene.

Gjennomgangen tar utelukkende for seg hva som står i partiprogrammene.

Høyre

Høyres barnevernpolitikk er god. Det er fokus på kompetanse, man vil sikre en oppfølging av barns helsetilstand, politikken omfatter gode punkter om fosterhjem og medvirkning. Alt i alt er vi veldig godt fornøyd med Høyre sin politikk på feltet. Vi vil spesielt trekke frem punktet om at saksmapper som ikke er lukket fra barnevernet automatisk overføres til ny kommune ved flytting over kommunegrensene.

Høyre er veldig kortfattet i politikk som omhandler mobbing. De vil «forsterke innsatsen mot mobbing (…) i skole og barnehage». Vi hadde forventet litt mer.

Høyres politikk på justisfeltet har sterkt fokus på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Partiet vil øke kunnskapen om ungdoms- og gjengkriminalitet, og kartlegge årsakene til at ungdom blir rekruttert inn i kriminelle miljøer, og sette inn tiltak basert på funnene. Det er bra at Høyre vil tydeligere skille voksne og unge innsatte.

Vi liker også partiets politikk på frafallsproblematikk, hvor de er konkrete for både skole og arbeid. Høyre vil sikre at Nav har en forsterket oppfølging av unge, og korte ned minstekravet til tilbud om oppfølging fra 8 til 5 uker, og de vil sikre at skolene har plikt til å følge opp elever fra første fraværsdag i grunnskolen. Ekstra plusspoeng for å tallfeste mål om at flere skal fullføre.

Alt i alt leverer Høyre et godt program på punktene denne gjennomgangen skal belyse.

Terningkast 5

Rødt

Rødt leverer et omfattende, konkret og forpliktende program innenfor barnevern. De har en politikk som er forankret i prinsippet om hva som er til barnets beste. Rødt ønsker en lovfestet bemanningsnorm med øvre grense på 15 barn per ansatt, med en ytterligere styrking på sikt. Alle barn som plasseres utenfor hjemmet skal sikres en særlig god oppfølging. Alle skal sikres tilpassede tiltak, også i ettervernsfasen frem til 25 år. Barnets stemme skal bli hørt og vektlagt. De retter også fokus på økte ressurser og kompetanse.

Partiet Rødt har gode formuleringer om det prinsipielle i mobbespørsmål, hvor de slår fast at det er helt grunnleggende med et skolemiljø som er fritt for mobbing. De vil opprette en uavhengig, nasjonal klageinstans i saker som omhandler mobbing, trakassering, rasisme og andre brudd på opplæringslovens §9a. Vi hadde ønsket oss litt mer om hvordan de praktisk skal forhindre og forebygge mobbing.

Rødt mener at barn og ungdom ikke skal i fengsel, og sier barn og ungdom mellom 18 og 21 år må sikres andre og bedre tilpassede institusjons- og fengslingsformer. Dette er bra. De har ikke barn- og ungdomsspesifikk forebyggingspolitikk, men slår fast at de vil styrke kommunenes kriminalitetsforebyggende arbeid.

Partiet Rødt vil øke den kriminelle lavalderen til 16 år, Voksne for Barn har ikke tatt stilling til dette punktet.

Den eneste svakheten vi finner er poltikk for å motvirke frafall. Det kan være at partiet føler det dekkes inn igjennom andre, mer generelle punkter innenfor arbeid og utdanning, men vi hadde ønsket oss mer konkrete virkemidler for å hindre at unge havner utenfor skole og arbeid.

Terningkast 5

Senterpartiet

Senterpartiet vier barnevernfeltet mye plass i sitt program, og evner å være konkrete og målrettede i sine tiltak. Her er det rett og slett mye å rope hurra for. Styrke barnevernsbarns rettigheter, gi kommunene nok ressurser til godt ettervern frem til fylte 25 år og en egen fosterhjemslov som bedre ivaretar fosterbarns rettigheter. Her fortjener Senterpartiet rett og slett skryt.

Senterpartiet slår også fast at alle elever har rett til en skolehverdag uten mobbing, og slår fast skoleeiers ansvar for å arbeide systematisk mot jobbing. Vi hadde ønsket oss mer forebyggende tiltak på området.

Partiet vier mye plass til å snakke om frafall i skolen, men tiltakene handler om en snuoperasjon av ressursbruk i skoleløpet, og en tro på at praktisk ferdigheter er løsningen. Det er bra med lovnader om «praktisk jobb fra dag 1» for de som faller fra, men vi stiller spørsmål ved hvorfor man skal bruke politiressurser på å administrere ordningen.

Bra at partiet vil etablere nasjonalt exitprogram for å hjelpe ungdomskriminelle inn i et lovlydig liv. Det er også bra at de slår fast at unge ikke skal sone sammen med voksne.

Kristelig Folkeparti

KrF kommer også godt ut av barnevernspolitikken. Økt kapasitet, gode punkter om barnevernsbarns rettigheter og medvirkning og flere fosterhjems er blant punktene vi stiller oss positive til. Setter søkelyset på flere viktige saker, og er godt rustet til å følge opp ny barnevernlov. Litt vag på enkelte punkter.

Vi hadde forventet mer fra KRF om mobbing. De har tidligere tatt et tungt eierskap i saken, men ser ut til å ha tonet det litt ned i dette valgprogrammet. De vil forsterke innsatsen mot mobbing, blant annet ved å gi skoleledere, lærere og andre ansatte i skolen kompetanse til å forbygge, avdekke og bekjempe mobbing, og gripe inn ved bekymringsfulladferd. Vi er usikre på hva det vil si å styrke mobbeombudenes rolle, som også nevnes i programmet.

Den generelle justispolitikken er grei, og bra med jobbtreningstiltak rettet mot ungedomskriminelle. Vi hadde ønsket oss litt bredere tankegang om problematikken.

Hadde ønsket oss mer på frafallsproblematikk i skole og arbeidsliv.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet leverer godt på barnevern, hvor de løfter frem flere av problemene vi ser i dag og prøver å løse de. Bra med kompetanse, opptrappingsplan og flere ansatte. Viktig med informasjonsdeling ved flytting mellom kommuner, og bra Arbeiderpartiet vier det oppmerksomhet. Ikke like omfattende og konkret i tiltak som enkelte andre partier i denne gjennomgangen, men alt i alt et bra program.

Arbeiderpartiet har en kunnskaps- og forebyggingstilnærming til mobbeproblematikk. Bra med beredskapsteam, og at alle skal sikres oppfølging og veiledning.

Vi er veldig fornøyde med at Arbeiderpartiet vil avvikle all praksis med at barn under 18 år fengsles i ordinære fengsler.

Vi liker også Arbeiderpartiets tverrfaglige tilnærming for å forhindre frafall fra skole og arbeid. Det er viktig med helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte med fokus på aktivitet og mestring. Vi er litt bekymret for at unge kan falle mellom to stoler om ansvarsfordelingen ikke er godt nok fastsatt.

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet skiller seg positivt ut på barnevernsfeltet. De har et godt, helthetlig fokus på området som tar for seg det meste. De kunne gjerne vært litt mer konkrete i sine tiltak, men alt i alt et godt programfelt.

Når det kommer til partiets syn på mobbeproblematikk i skolen er det positivt at FRP vier temaet så mye oppmerksomhet, men vi mener deres syn er gammeldags, og i for stor grad preget av straff og konsekvenser. Fremskrittspartiet prater for lite om forebygging. Vi ser ikke på flytting av elever som en reell løsning på problemet.

Innenfor justisfeltet har Fremskrittspartiet litt samme tankegang. De snakker om økte straffer, sterkere reaksjoner og en lavere kriminell lavalder. Vi er bekymret over signalene om å gå bort fra FNs barnekonvensjon, som slår fast at barn under 18 år ikke skal møtes med fengselsstraff med mindre det er strengt påkrevet. Vi skulle ønske de hadde et bredere syn på forebygging enn å bare bruke straff som virkemiddel.

Fremskrittspartiet mener at tilrettelagt innsats skal settes inn umiddelbart når eleven sliter i fag, uansett klassetrinn. Det synes vi er bra, men hadde ønsket oss mer om frafallsbekjempelse. Vi har ikke funnet medbestemmelsespolitikk i Fremskrittspartiet program.

Vi gir FrP terningkast tre, hvor barnevernspolitikken trekker partiet kraftig opp.

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti leverer også et godt program innenfor barnevernsfeltet. Opptrappingsplan for bemanning i barnevernet, bygge opp flere plasser, rekruttere flere fosterhjem, utvikle og oppskalere tiltak. Det er rett og slett mye bra her. Om vi skal peke på én mangel ville det vært barns medvirkning i tilbudet.

De leverer litt tynt på mobbeproblematikk. Det er ikke nok å bare si at man vil «bekjempe mobbing». SV vil innføre et nasjonalt offentlig drevet program for skolebasertkompetanseheving.

Bra at partiet vil styrke innsatsen for å bekjempe ungdomskriminalitet, men vi savner konkretisering av forebyggingsarbeid. Sosialistisk Venstreparti vil bruke andre straffeformer enn fengsel som ungdomsstraff for barn, noe vi støtter.

Sosialistisk Venstreparti vil ha en ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet innen 30 dager for unge under 30 år. Det er bra de ønsker raske tiltak på området. Vi savner konkret politikk som skal forhindre frafall.

Venstre

Venstre ivaretar ettervernet, men mangler konkret politikk på mye annet innenfor barnevernet. Vi hadde ønsket oss mer fra Venstre på dette området.

Vi har ikke klart å finne politikk som er spesifikt ment for å forebygge eller håndtere spørsmål knyttet til mobbing i skolen.

Venstre slår fast at barn og ungdom ikke skal sone sammen med voksne, i tråd med FNs barnekonvensjon, og etablere et tilstrekkelig antall ungdomsenheter.

Venstre vil gjøre det enklere for unge mennesker å komme inn i arbeidslivet igjen ved arbeidsledighet, og derfor vurdere om det offentlige skal gi lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge arbeidsledige. Vi synes dette er en spennende tanke.

Innenfor vurderingskriteriene for denne partigjennomgangen synes vi dessverre Venstre leverer for lite konkret politikk. De har formuleringer som peker til riktig mål, men vi savner mer konkret innhold på hvordan de skal komme seg dit.

Miljøpartiet de Grønne

Miljøpartiet de Grønne vil ha en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barnevernstjenesten og lovfeste krav til kompetanse for ansatte og ledere i barneverntjenester og på barneverninstitusjoner. Det er bra at de vil øke rekrutteringen av fosterhjem generelt, og rekruttere flere beredskapshjem og fosterhjem som tar imot søsken for å sikre at søsken kan plasseres i samme fosterhjem dersom de ønsker det selv.

Partiet vil «ta et krafttak mot mobbing (…) mot både lærere og elever», og vil styrke kompetansen for å tidlig avdekke mobbing. Vi savner litt mer konkretisering på dette området.

Det er bra at Miljøpartiet de Grønne ønsker en kriminalpolitikk som fokuserer på rehabilitering og ivaretar Norges menneskerettslige forpliktelser, men programmet har mangler innenfor forebygging og tiltak.

Programmet er også tynt innenfor frafall.