Oppfordrer til å anmelde skoler

Skoler som helt svikter i å gripe inn mot mobbing, bør anmeldes til politiet oftere, sier generalsekretær Signe Horn til NRK.

Mobbing skjer på alle skoler, og alle skoler må derfor være godt forberedt på å håndtere det. Det handler om kompetanse og kapasitet, men like mye om at ledelsen må sette standarden og sørge for at dette har løpende prioritet. Det er også viktig at skolene har en plikt til å reagere raskt.

Når et barn utsettes for mobbing, må utgangspunktet alltid være samarbeid med skolen. Mange skoler gjør en solid innsats i kampen mot mobbing. Voksne for Barn har også et godt samarbeid med skoler om tiltak som skal fremme inkludering (Drømmeskolen og Zippys venner) og forebygge og stanse mobbing (pilotprosjektet Supportgrupper i skolen).

Opplæringsloven § 9 A-3 stadfester at «Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» § 9 A-4 etablerer skolens aktivitetsplikt: «Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.» Her gis det også en nærmere beskrivelse av skolens plikter. § 9 A-14 etablerer straffansvaret. Hvis en skole ikke følger opp sitt ansvar, bør man klage saken til statsforvalteren (se mer nedenfor).

Det er kun når alt annet er prøvd, når skolen helt svikter sitt ansvar etter opplæringsloven og barn blir skadelidende, at vi mener det kan være riktig å gå til en anmeldelse. Det kan være snakk om mobbing som pågår gjennom lengre tid uten at skolen gjør det som må kunne forventes for å ivareta barnet, grove tilfeller av mobbing eller mobbing som på annet vis er til alvorlig skade for barnets psykiske helse. Det primære formålet med en anmeldelse er å legge press på skolen til å følge opp den plikten den allerede har.

Mange barn utsettes for integritetskrenkelser som voksne aldri ville ha godtatt uten å gå til anmeldelse når det rammer oss selv. Vi burde ikke ha lavere terskler for å gå til anmeldelse når det er barn som rammes, sier Horn.

Les hele saken hos NRK.

Er ditt barn utsatt for mobbing?

Vi har utarbeidet et eget hefte med råd til foreldre som opplever at barnet deres blir mobbet, basert på en undersøkelse blant foreldre med relevante erfaringer. På nettsiden vår finner du også en rekke råd om mobbing.

Hvis ditt barn er utsatt for mobbing, må du først ta opp saken med skolen. Skolen er pålagt å ta tak i saken innen en uke, og deretter lage en skriftlig plan for hvordan den skal følge opp saken. Hvis skolen bruker mer enn en uke, eller hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe, kan du klage på skolens håndtering til statsforvalteren, som har plikt til å følge opp.

Hvis du trenger råd eller bistand, anbefaler vi å kontakte elevombudet i fylket du bor. Du kan også få informasjon og støtte hos Foreldreutvalget for grunnskolen.

Det er også mulig å anmelde skolen til politiet for manglende oppfølging. Dette mener vi kan være aktuelt i situasjoner hvor alle andre tiltak er prøvd, hvor skolen helt har sviktet sitt ansvar og barnet blir skadelidende.

Voksne for Barn har tiltak rettet mot mobbing på skoler vi har et samarbeid med, men har generelt ikke mulighet til å gi bistand i enkeltsaker.

23. februar 2022.