1980-tallet

Fra dette tiåret fremsto Mental Barnehjelp som en organisasjon som arbeidet for alle barns psykiske helse, selv om mange nok forbandt navnet med at psykisk syke var hovedfokus.

PÅ TUR: Fuglemating i Slottsparken rundt 1980. Foto: Henrik Ørsted/Oslo Museum

I 1987 ble enda en stor milepæl for organisasjonen oppnådd. Lovforbud mot psykisk og fysisk mishandling av barn ble vedtatt. Dette hadde og har hatt en enorm stor betydning for vårt syn på barn.

Norge er den dag i dag under press fra mange land og den Europeiske menneskerettighetsdomstol for hvor grensa skal gå når det gjelder beskyttelse av barn. Det er en pågående diskusjon hva som er til barnets beste.

Fremveksten av barnepsykologien på 80-tallet understreket hvor viktige foreldre var for sine barn, og mange nye tiltak ble preget av dette. Foreldrene trengte informasjon om barns behov – og det gjaldt alle.

Foreldretiltak

  • Foreldretjenesten – grupper for foreldre rundt om i landet
  • Medlemsbladet Foreldrenytt
  • Foreldreboden – lekebutikk og servicesenter i Oslo
  • Foreldrekurs

Organisasjonen hadde på denne tida lokallag/-grupper 15–20 steder i landet, for det meste basert på frivillig innsats.

Folkeaksjonen for barn

Mental Barnehjelp tok i 1986 initiativet til Folkeaksjonen for barn. Formålet var bedre barneomsorg og 40 organisasjoner og fire departement sluttet seg til aksjonen som ble avsluttet i 1990. Denne aksjonen skulle sette søkelys på barns behov og viktige løsninger for barneomsorgen gjennom at arbeidsliv og oppvekstpolitikken måtte tilpasses hverandre.

Lavmælt om det mentale

Et tankekors er at selve organisasjonen med navnet Mental Barnehjelp ikke var så synlig på 80-tallet. Man markedsførte tiltakene først og de hadde utelukkende, foruten Sinnets helse, ordet foreldre i navnet. Ordet mental fikk aldri noen god klang i det norske språket og ble nok oppfattet som knyttet til psykisk sykdom. Dette harmonerte dårlig med at man ønsket å nå alle foreldre med helsefremmende og forebyggende virksomhet, og organisasjonens navn ble derfor underkommunisert.

VERDT Å MERKE SEG

Spesifisering i barneloven i 1987 – Ikke lov å utsette barn for fysisk eller psykisk vold.

Bedre barneomsorg for alle barn hjemme og i møte med det offentlige.

Lovendring for voldsutsatte barn – Refselsesretten ble opphevet i 1972, uten at det ble innført forbud mot å bruke fysisk avstraffelse. For å gjøre det helt klart at det ikke er tillatt å bruke vold i oppdragelsen, ble forbudet i Barneloven § 30 tredje ledd tatt inn i 1987.

Foreldretjenesten startet i 1986 – Tilbud til aktive medlemmer som et interesseorgan og foreldrenettverk. Gikk over til å bli lokallag etter 1993.

Foreldrenytt – Medlemsblad for aktive i Foreldretjenesten.

Foreldrekurs har eksistert gjennom hele organisasjonens virke, i varierende former og med ulike tema.