Krise for skoletiltakene

Regjeringens ønske om å kutte i skoletiltak for psykisk helse vil få dramatiske konsekvenser.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2024 foreslått å halvere tilskuddsordningen for posten «Psykisk helse i skolen». Selv om vi ikke vet eksakt hvordan kuttet eventuelt vil slå ut for Voksne for Barn, er det dessverre grunn til å frykte at det kan ramme oss hardt, i likhet med andre frivillige og ideelle organisasjoner og uavhengige kompetansemiljøer.

Voksne for Barn har gjennom mange år prioritert arbeid med psykisk helse i skolen. Det handler om å arbeide forebyggende og helsefremmende, og gi barn og unge kunnskap og verktøy som hjelper dem å ivareta sin egen psykiske helse og motvirke psykisk uhelse.

Regjeringen har nylig lansert sin nye opptrappingsplan for psykisk helse. Det har kommet som et sjokk at regjeringen like etter besluttet å fase frivillige og ideelle organisasjoner helt eller delvis ut av skolen. Hvis kuttet blir opprettholdt, betyr det konkret at tiltak vi har jobbet i mange år med å utvikle i nært samarbeid med skoler, lærere og elever, i løpet av kort tid risikerer å bli kraftig redusert.

Regjeringen ønsker i stedet å bruke midlene til å utvikle en kompetansepakke om folkehelse og livsmestring til bruk for skolene. Det er i seg selv positivt med en kompetansepakke. Det er imidlertid vanskelig å forstå regjeringens beslutning om å finansiere det ved å fjerne så mye som allerede er bygd opp og i bruk i skoler på tvers av landet. I en tid med økende psykisk uhelse blant barn og unge, trenger skoler alle de verktøyene de kan få.

Mange skoleeiere, skoler, lærere, helsesykepleiere og elever har investert sin tid og kompetanse i å hjelpe oss med å utvikle og implementere tiltakene våre. Det er selvsagt en svært viktig motivasjon for oss til å fortsette arbeidet for å bevare tilskuddsordningen.

Dette er hva rektoren ved Førde vidaregåande skule, som bruker vårt tiltak Drømmeskolen, skriver som reaksjon på kuttet:

Førde vgs nyttar modellen Draumeskulen, gjennom modellen får vi tilgang på ei god verktøykasse med opplegg i klassar og tiltak for trivsel og samhald. Desse verktøya jobba vi på skulen systematisk med å bruke, og er gode verkemiddel i arbeidet vi gjer med å bygge gode klassemiljø og godt skulemiljø. 

I tilegg til verktøykassa så er vi og med i eit nettverk av draumeskular der vi kan dele erfaringar og tips, dette er svært nyttig. Elevmedverknaden er god i modellen og elevmentorane er viktige nøkkelelevar for å få til tiltak i skulemiljøet. Vaksne for Barn er også oppdaterte på ulike utfordringar i skule og lagar nye og oppdaterte opplegg knytt til livsmestring vi kan nytte i skulen. Her får også skulen vere med å prøve ut og påverke korleis resultatet vert.

Det å jobbe med trivsel og godt skulemiljø er eit arbeid ein gjer gjennom heile skuleåret og vi opplev at Draumskulen er ein god modell for å systematisere dette arbeidet og som legg gode rammer i vår jobb, modellen aleine er ikkje heile verkemiddelet, men og korleis vi jobbar med den.

Dette er hva Marianne Børke, tverrfaglig koordinator for Oppvekststab og pedagogisk tjeneste i Aurskog-Høland kommune, som bruker flere av livsmestringsprogrammene våre, skriver:

Aurskog-Høland kommune samarbeider med Voksne for barn om gjennomføring av Zippys venner, Passport og Drømmeskolen, som er livsmestringsprogrammer for elever i grunnskolen.

Programmene bidrar til en helhetlig og systematisk undervisning innenfor Folkehelse og Livsmestring, fra 1. til 10. klasse. I tillegg til det helt konkrete arbeidet med å bidra til elevenes sosiale og emosjonelle utvikling, har programmene vist seg å være uvurderlige verktøy i arbeidet med å skape gode og inkluderende skolemiljø.

Livsmestringsprogrammene blir kontinuerlig evaluert, redigert og kvalitetssikret av Voksne for barn. Dette gjør at den enkelte skole, og vi som kommune, kan fokusere på arbeidet med elevene i klasserommet, og ikke stadig prøve ut nye modeller, eller lage våre egne kurs.

Organisasjonen følger tett opp både med opplæring av ansatte, krav til gjennomføring, erfaringsdeling og nettverksbygging med andre kommuner. Gjennom samarbeidet har vi også tilgang til fagkompetanse som styrker kommunens arbeid både i og utenfor skole. Etter innføring av oppvekstreformen, jobber vi enda mer med å styrke det tverrfaglige laget rundt barnet. Som en naturlig forlengelse av samarbeidet, bidrar Voksne for barn med andre programmer som Supportgrupper, Skilsmissegrupper og ROM, som er svært gode programmer, som er lett tilgjengelige for oss som kommune.

Som kommune har vi begrenset kapasitet til å bygge opp og prøve ut denne type modeller. Vi er helt avhengig av at aktører og fagmiljøer utenfor oss selv kan utarbeide og tilby kvalitetssikrete verktøy som vi kan ta i bruk for å nå målene og våre lovpålagte oppgaver. Vi er også helt avhengige av at verktøyene som tilbys og oppfølgingen knyttet til dette, ikke er noe som må prioriteres i budsjetter fra år til år, at de tilbys av ideelle og nøytrale aktører som Voksne for barn er. Livsmestringsprogrammene i skolen er helt konkrete eksempler på dette.

Dette er hva Katti Anker Teisberg, Områdeleder skole, Oppvekst og Læring i Nordre Follo kommune, som benytter alle livsmestringstiltakene våre, skriver:

I Nordre Follo jobber vi med psykisk helse og livsmestring i skolene for å styrke elevenes bevissthet om verdien av livskvalitet, fysiske helse og hvordan vi takler livets opp- og nedturer. Dette arbeidet synliggjøres gjennom innsatsområdene vår, spesielt gjennom Inkluderende fellesskap og Se meg – hele meg.

Voksne for Barn er viktige for oss fordi de har lang erfaring og høy kompetanse på området barn og unges psykiske helse. De har utviklet flere effektive og anerkjente tiltak som hjelper skolene med å skape et godt læringsmiljø, forebygge psykiske vansker og fremme livsmestring hos elevene. De har også et stort nettverk av fagfolk, frivillige og samarbeidspartnere bidrar med kunnskap, inspirasjon og ressurser til skolene. Vi opplever at Voksne for Barn er en pålitelig og engasjert partner for skolene i deres arbeid for barn og unges psykiske helse.

Vi i Voksne for Barn vil selvsagt følge opp situasjonen i vår kommunikasjon med skoleeiere, skoler, lærere, elevmentorer og andre, straks vi vet mer om hva som blir utfallet. Inntil videre fortsetter vi vårt arbeid som før.

Vi fortsetter også arbeidet for å stanse kuttet, i håp om at regjeringen vil snu og la oss fortsette å gjøre et arbeid vi vet at mange skoler, lærere og elever på tvers av landet setter stor pris på.