Foreldrestøttelinjen 1

Foreldrestøttelinjen

Foreldrestøttelinjen er et informasjons- og veiledningstilbud til østeuropeiske foreldre i Norge.

Hva er Foreldrestøttelinjen?

Foreldrestøttelinjen er et informasjons- og veiledningstilbud til østeuropeiske foreldre i Norge. Foreldre kan ta kontakt anonymt med spørsmål om foreldrerollen, barns oppdragelse og oppvekst. Målet er å bidra til økt kunnskap og holdningsendring vedrørende synet på barn, godt foreldreskap, den norske oppdragelsesmodellen, samt forståelse for og økt tillit til det offentlige. Vi har rådgivere som snakker polsk, litauisk, ukrainsk og russisk.

Med dette lavterskeltilbudet gir vi informasjon om hvor man kan finne hjelp, noe som er spesielt viktig hvis man mangler oversikt og informasjon om det norske hjelpeapparatet, er redd for å kontakte hjelpeinstanser eller har begrensede språkkunnskaper.

Når og hvordan kan man kontakte Foreldrestøttelinjen?

Våre rådgivere tar imot henvendelser på tirsdager mellom kl. 16.00 og 18.00, og onsdager mellom kl. 10.00 og 12.00. Kontakt oss på e-post foreldrestottelinjen@vfb.no, eller på telefon:

905 70 575 – litauisk og russisk
967 25 731 – ukrainsk
476 82 571 – polsk

Du kan bestille en veiledningssamtale på forhånd via SMS og/eller e-post.

Vi har også materiell og artikler på de ulike språkene som kan være til hjelp:

Bakgrunn

Mangel på informasjon og et feilaktig bilde av hjelpeinstansene i Norge gjør at mange østeuropeere frykter og har en mistillit til hjelpeinstanser, spesielt barnevernet. Vår erfaring er at mange foreldre kan oppleve at det er enklere å ta kontakt med frivillige organisasjoner for råd og støtte enn det offentlige, og slik få hjelp til å finne frem til rett hjelpeinstans.

Mange av de som kontakter oss, forteller at de opplever det som vanskelig å nå frem til den hjelp de trenger, blant annet på grunn av manglende kunnskap om eksisterende tilbud, men også pga. fordommer og manglende tillit.

Mange av dem som kontakter oss har spørsmål om barnevernet som de ikke tør å stille til det offentlige hjelpeapparatet, i frykt for at det kan få følger for foreldreansvaret.

Arbeidsinnvandrere, til forskjell fra asylsøkere, må selv betale for å gå på norskkurs. Det fører til at mange dessverre velger dette bort. Manglende språkferdigheter gjør det vanskelig for foreldre å følge opp barna sine i barnehagen og på skolen, og å oppsøke hjelpeapparatet. Å kunne ta kontakt på sitt eget språk og å kunne være anonym, er derfor av stor betydning.

IMDi og Bufdir er samarbeidspartnere og delfinansierer dette prosjektet.

Vanlige spørsmål om Foreldrestøttelinjen

Ja, du kan alltid ta kontakt med oss anonymt dersom du ønsker det.

Lurer du på noe?

Alina Wiese 1

Alina Wiese

Faglig ansvarlig foreldrerettet arbeid
Østeuropeiske foreldre
Telefon: 966 60 193
E-post:
alina.wiese@vfb.no

Relatert innhold