Eples venner

Eples venner er et tiltak for å styrke elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter på 3. og 4. trinn. Tiltaket er en videreføring av Zippys venner.

Hva er Eples venner?

Eples venner er et tiltak for å jobbe systematisk med psykisk helse og livsmestring på 3.–4. trinn. Tiltaket forsterker ferdighetene elevene lærte i Zippys venner, men man trenger ikke å ha gjennomgått Zippy for å bruke Eple.

Gjennom Eples venner får skolene:
> et verktøy for å jobbe med den overordnede delen, og folkehelse og livsmestring i de nye læreplanene
> økt kompetanse på psykisk helse, livsmestring og inkludering blant de ansatte
> styrket relasjonen mellom elever og mellom elever og ansatte
> et verktøy for å styrke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse
> bedre klassemiljø og mindre mobbing

Virker det?

Eples venner er basert på forskning, og er effektevaluert mange ganger, i flere land. På den måten vet vi at programmet virker. Resultatene fra de ulike studiene er overraskende like, og alle viser at barn som har hatt Eples venner på skolen får:

> bedre mestringsstrategier
> økt sosial kompetanse
> økt emosjonell kompetanse
> bedre klassemiljø
> mindre mobbing

Store, randomiserte studier er gjort i blant annet Norge, Danmark, Litauen, Irland, Nederland, England og i Tsjekkia.

Her kan du lese mer om effektevalueringene.

Innhold

Eples venner består av 50 undervisningstimer fordelt på elleve moduler. Det finnes en egen versjon for fådelte skoler, og elevmateriellet finnes på både bokmål og nynorsk.

Moduler på 3. trinn
Modul 1: Hva er følelser?
Modul 2: Hvordan få det bedre
Modul 3: Kommunikasjon
Modul 4: Vennskap
Modul 5: Å ikke få være med
Modul 6: Konflikter

Moduler på 4. trinn
Modul 7: Velkommen tilbake
Modul 8: Løse problemer
Modul 9: Tap og forandring
Modul 10: Når det er vanskelig hjemme
Modul 11: Skuffelse og bekymring

Hvordan bli en Eple-skole

Skoler og kommuner som ønsker å starte med våre skoletiltak må inngå en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for Barn. En slik avtale kan omfatte bruk av et enkeltstående tiltak, eller tiltak for hele skoleløpet. (Les mer om våre andre tiltak for skolen.)

Før oppstart skal det settes ned en kommunal tverrfaglig ressursgruppe. Gruppens rolle er å bidra til lokal forankring, samt å gjennomføre veiledning og samlinger for erfaringsutveksling for lærere. Denne gruppen må minimum bestå av:

> Representant fra kommunal ledelse
> PPT
> Skolehelsetjenesten

Alle lærere og andre ansatte som skal undervise i programmene må gjennomgå en todagers opplæring før tiltaket kan tas i bruk.

Eples venner og læreplanene

Gjennom Eples venner får skolen et konkret verktøy for å jobbe med den overordnede delen av læreplanen og gi elevene kompetansen de skal oppnå i folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap.

I tillegg dekker tiltaket flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og kroppsøving.

Gjennom undervisningen vil elevene også jobbe med kjerneelementer i samfunnsfag, KRLE, kroppsøving og naturfag.

Her kan du lese mer om hvordan Eples venner samsvarer fagfornyelsen

Vanlige spørsmål om Eples venner