ROM

ROM er en felles læringsarena der fagfolk og pårørende/berørte møtes til likeverdig dialog.

Formålet med ROM er at hjelpeapparatet skal tilby best mulige tjenester til de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. Dette gjøres gjennom gjensidig utveksling av kunnskap og erfaringer for å utbedre praksis.

ROM er en egnet modell for å operasjonalisere medvirkning på systemnivå og gir økt tverrfaglig og tverretatlig forståelse.

Hvert møte skal være et ROM for dialog, likeverd, erfaringsdeling, kunnskapsutvikling, samarbeid, læring og endring.

 • Pårørende/fagfolk kommer og deler sin kunnskap og sine tanker, og det er også fullt mulig å delta på ROM uten å si noe.
 • ROM varer i ca. 2 ½ time og styres av en møteleder.
 • Hvert møte har fokus på et hovedtema for erfaringsutveksling.
 • Kvelden innledes med et bidrag fra en fagperson og en pårørende ut fra kveldens tema.
 • Hvert ROM har en referent som skal fange opp viktige momenter å bringe videre (anonymisert).
 • Hvert møte er et fortrolig ROM mellom alle deltakerne.
 • Vi sitter i sirkel på ROM. Hver samling er unik, samtidig som alle følger samme struktur.
 • Det er tilknyttet en frivillig støtteperson til hvert ROM som pårørende/berørte/foreldre kan ta kontakt med.
 • ROM er et gratis for deltakerne.

Det er Voksne for Barn som har utviklet konseptet ROM og har ansvar for videreutvikling, implementering og spredning. Vi tilbyr opplæring og oppfølging av ROM til helseforetak, kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere. Tiltaket er finansiert av Helsedirektoratet.

ROM arrangeres nå for ulike grupper pårørende og berørte på følgende steder:

Gjøvik, Sykehuset Innlandet og Gjøvik kommune

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
 • foreldre og familier til barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester

Borgestadklinikken, Skien

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus

Trondheim, St. Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Lade behandlingssenter og Trondheim kommune

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
 • partnere/ekspartnere med felles barn med personer som har rusrelaterte problemer

Nittedal kommune

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
 • foreldre og familier til barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester

Larvik kommune

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
 • barn og unge mellom 13 og 24 år som er berørte/pårørende

ROM egner seg også for andre ulike målgrupper.

Informasjonsfilm for pårørende: