Utenforskap

Utenforskap

Ungt utenforskap er en av de store samfunnsutfordringene vi har i Norge i dag, og går igjen som et underliggende tema i mange av kapitlene i vår politiske plattform.

Opplevelse av tilhørighet er et grunnleggende behov for alle mennesker, og det å være del av fellesskap er avgjørende for å fremme trygghet og trivsel hos barn og unge. Å stå utenfor har store konsekvenser her og nå, og påvirker barna resten av livet.

Det er mange former for og mange grunner til utenforskap. Utenforskap er et generalisert begrep som beskriver en situasjon og en opplevelse som kan ha sin bakgrunn i et så bredt spekter av forhold som familiefattigdom, mobbing, foreldre eller foresatte med alvorlige helse- eller rusproblemer, barn som selv har psykiske eller fysiske helseproblemer, barn som opplever sterk sjenanse eller sosial angst, eller barn som opplever vold eller overgrep i hjemmet.

Familiefattigdom har økt kraftig i omfang i Norge. Tall fra SSB viser at andelen barn som vokser opp i fattigdom, har blitt tredoblet de siste tjue årene. Norge er, etter Island, det landet i Norden med størst frafall i skolen. Stadig flere barn og unge oppgir at de har psykiske helseplager, og helsetjenester på tvers av landet har slått alarm om markante økninger i alvorlige psykiske utfordringer både under pandemien og i etterkant. Selv om vi har hatt søkelys på mobbing i mange år nå, går ikke tallene ned. Mobbing forblir et problem som ødelegger mange barns oppvekst, og påfører i verste fall skader for livet. Seks av ti ungdom i utenforskap kjenner i stor grad på skam over livssituasjonen sin. Den vonde skammen blir i seg selv noe som dytter den rammede lenger vekk fra fellesskapet.

Vi har mye kunnskap om risikofaktorene for at et barn skal falle utenfor, men vi klarer alt for sjelden å forhindre at det skjer. Derfor kreves det tydeligere og mer konkrete grep for å både forebygge utenforskap, og for å hente folk tilbake igjen etter at de har falt utenfor. Mange av tiltakene i denne plattformen handler nettopp om hvordan vi kan styrke innsatsen mot ulike former for utenforskap, og gjøre alt vi kan for at barn skal ha en trygg og god oppvekst som en del av varme og støttende fellesskap, både i familien og i nærmiljøet.

Voksne for Barn mener

  • Kamp mot utenforskap må være sentralt i alt arbeid rettet mot barn og unge.
  • Barnehager og skoler må jobbe systematisk med inkludering. Det må lages planer for hvordan alle barn skal inkluderes, gjerne i samarbeid med foreldre, slik at skolen og foreldre kan følge arbeidet gjennom året.
  • Barnehager, skoler og andre tilbud må legge til rette for aktiviteter som inkluderer alle barn og unge. Alle aktiviteter må være utformet og tilrettelagt med tanke på barnas ulike behov, og det må sikres at alle tilbud er gratis.
  • Man må styrke barn og unges medvirkning i kommunens arbeid med barn og unges fritid, og etablere gode og inkluderende arenaer for medvirkning.

Siste medieutspill