Voksne for Barn 60 år

I 60 år har Voksne for Barn kjempet for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse. Alle barn, og spesielt de som sliter eller føler seg utenfor, skal bli sett, hørt og få den hjelpen de trenger fra kompetente voksne som bryr seg.

Når vi ser på situasjonen for barn og unge i dag er det viktig å understreke at det i all hovedsak står bra til. Norge er et av de beste og tryggeste landene i verden å vokse opp i. Tall fra Ungdata 2019 viser at de aller fleste barn og unge trives med det livet de lever. De er fornøyde med foreldrene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet de bor i. Ni av ti har nære og fortrolige venner. De fleste har en aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det å være sammen med venner, preger hverdagen. Flertallet forteller at de har god fysisk og psykisk helse, og de fleste er optimistiske med tanke på egen framtid.

Samtidig vet vi at slett ikke alle har det bra. Voksne for Barn er opptatt av hvor viktig det er både for den enkelte og for samfunnet at alle barn og unge føler tilhørighet, og at de mestrer små og store utfordringer de møter. Utenforskap kan henge sammen med mange faktorer, som psykisk uhelse, mobbing, barn som er pårørende til foreldre som strever, utfordringer knyttet til kjønnsidentitet, annen kulturell bakgrunn, eller at familien har dårlig råd. Å sørge for at alle føler tilhørighet er også viktig for å forebygge at unge mennesker oppsøker ekstreme miljøer og blir radikaliserte.

 Å jobbe for at alle barn og unge skal føle seg inkludert, sett og hørt vil være den aller viktigste oppgaven for Voksne for Barn også i årene som kommer. 

Vi vet at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida. På de fleste indikatorene kommer ungdom som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status og mange ressurser, bedre ut sammenliknet med ungdom fra lavere sosiale lag. Ungdom som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status, har det bedre med seg selv, er mer fornøyd med foreldrene sine, med skolen og med lokalmiljøet. De er i langt større grad med på fritidsaktiviteter, de trener mer, spiser sunnere og har færre helseplager. Å jobbe for at alle barn og unge skal føle seg inkludert, sett og hørt vil være den aller viktigste oppgaven for Voksne for Barn også i årene som kommer.

Vi har gjennom flere tiår vært opptatt av at skolen ikke bare skal være en arena for læring, men også for sosialt samvær. Derfor er det svært positivt at livsmestring har blitt en sentral del av de nye læreplanene for skolen. Voksne for Barn vil at gode planer og intensjoner følges opp med handling på de enkelte skolene. Vi drifter i dag livsmestringsprogrammer på mer enn 800 skoler rundt i landet og vi kan love at vi kommer til å passe på at livsmestring ikke bare blir et honnørord i de nye læreplanene, men at dette blir fulgt opp!

Takket være våre samarbeidspartnere, engasjerte støttespillere, dyktige frivillige og ansatte, og ikke minst alle barn og unge som har bidratt med sine stemmer, har vi gått fra å være en forening for foreldre til nervøse barn, til å bli en viktig samfunnsaktør for alle barn. Tusen hjertelig takk!

Voksne for Barn har vært der og passet på i 60 år – det vil vi fortsette med.