Zippys venner

Zippys venner

Med barnetrinnsprogrammet Zippys venner lærer barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig.

Allerede en Zippyskole? Her kan du logge inn. 

Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større erkjennelse og mer dokumentert forskning på betydningen av den psykososiale siden av læringsmiljøet. Lærerens relasjon til elevene og elevenes opplevelse av tilhørighet, delaktighet, mestring og kompetanse er viktige faktorer for trivsel og læring. Voksne for Barn har hatt ansvar for implementering, spredning og utvikling av Zippys venner i Norge siden 2004.  I dag er det omlag 700 skoler i Norge som bruker Zippys venner. Zippys venner mottar midler fra Helsedirektoratet og tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Tilskuddsordningen støtter tiltak og programmer i skolen som fremmer læringsmiljø, læring og psykisk helse.

Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø på barneskolen. Ved å la barna være med å påvirke det som angår dem, lærer de å tro på seg selv og egne styrker. De utvikler evne til å ta hånd om seg selv og andre. Programmet bygger på kjent teori og empiri om tidlig forebygging og styrking av motstandskraft og mestring. 

Programmet er universelt helsefremmende og forebyggende. Målsettingen i Zippy er at barn skal lære livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, identifisere og snakke om følelser og støtte andre. Barna deltar og medvirker gjennom dialogiske prosesser. Dette stiller krav til læreres relasjonskompetanse gjennom anerkjennende kommunikasjon.

Målsettingen med programmet er å lære barna å: 

  • mestre dagliglivets problemer
  • identifisere og snakke om følelser
  • støtte andre som har det vanskelig

For hele småskoletrinnet

Zippy består av Zippy 1.-2-trinn på 24 timer pr skoleår for grunnprogrammet og videreføringen Zippy 3.-4. trinn på inntil 18 timer pr skoleår. Etter at lærere og elever har gjennomført Zippys venner på 1. og 2.trinn fortsetter de med Zippys venner for 3.-4.trinn. Videreføringen bygger på de samme prinsipper og metoder som grunnprogrammet, og forsterker det elevene har lært.

Zippy virker 

Effektstudien fra Norge (Holen 2012) viser at programmet gir økt mestring, bedre klassemiljø, bedre faglig fungering og reduksjon av mobbing.

Den nyeste og mest omfattende evalueringen av Zippy er gjennomført i Norge, og viser at barna blir bedre til å mestre problemer og fungerer bedre faglig sammenliknet med barna i en kontrollgruppe. Tidligere evalueringer fra Danmark, Litauen og Irland peker i samme retning: mestring og sosiale ferdigheter styrkes. 

Den norske evalueringen påviser også at barnas klassemiljø og læringsmiljø blir bedre når programmet gjennomføres etter intensjonen. Programmet kan derfor gi et viktig bidrag til å realisere opplæringslovens rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som Utdanningsdirektoratets satsning «Bedre læringsmiljø» 2010–2015, setter fokus på. Målene i Zippys venner er sammenfallende med flere kompetansemål i fagene norsk, KRLE og samfunnsfag for 1.–4. trinn.

Nyere forskning peker på at gode relasjoner mellom elev og lærer og elever seg imellom er det viktigste for et godt læringsmiljø. Zippy-programmet styrker relasjonene i klassen. Den norske studien påviser mindre mobbing i tiltaks-klassene sammenliknet med kontrollklassene og den irske studien finner at programmet styrker lærer-elevforholdet. Lærerne opplever å få verktøy for å håndtere vanskelige situasjoner.

Foreldresamarbeid

Foreldrekomponenten inneholder veiledning og tips til lærer om dialogen med foreldre knyttet til tematikken i Zippys venner. PowerPoint presentasjon og mal til foreldremøte samt Zippy-brosjyre er en del av materiellet. Informasjonbrev til foreldre samt én hjemmeoppgave knyttet til hver modul i Zippy 1.-2. er integrert i programmet for å involvere foreldrene.

Inkludering og tilpasset opplæring

I norsk skole har alle elever rett til tilpasset opplæring. Inkludering er viktig i helsefremmende arbeid og for et godt psykososialt miljø. Zippys venner har også materiell for tilrettelegging av undervisningen overfor enkeltelever eller grupper av elever som har behov for tilpasning. Heftet Supplerende aktiviteter for tilpasset opplæring benyttes som et supplement på 1. og 2. trinn.

Last ned informasjonsbrosjyre om Zippys venner:


Vil du vite mer om Zippys venner kan du lese mer om programmet her.